Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín, rastúcich na pozemku registra „C“-KN, parc. č. 326 a 328 v k. ú. Vrakuňa

X