Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny, rastúcej na pozemku registra „C“-KN, parc. č. 2186/2, v k. ú. Vrakuňa

X