Harmonogram zberu triedeného odpadu z rodinných domov 2020

thumbnail of Harmonogramy_web_Vrakuňa (1)

Výzva k občanom na triedenie komunálneho odpadu: „ Neseparuj sa a separuj!“

Cieľom separovania komunálneho odpadu je „dať odpadu druhú šancu“ a znižovať objem/množstvo zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládky, alebo spaľovaného v spaľovni odpadov. Poplatok za odpad, ktorý Vám vystavuje hlavné mesto sa odvíja práve od množstva vyseparovaného odpadu, pretože najdrahšia položka je za nevyseparovaný odpad (zmesový), jeho spaľovanie a následné uloženie popola na skládku. Program separovanie je nastavený motivačne: „Čím viac vyseparujeme, tým nám občanom ostáva viac v peňaženke“.  Zároveň šetríme energie, znižujeme spotrebu ropy a šetríme prírodne zdroje, čím znižujeme uhlíkovú stopu. J Vytriedený zmesový odpad sa zbiera do farebne rozlíšených kontajnerov, pristavených ku uzatvoreným stojiskám pri bytových domoch, na verejných zberných hniezdach, na zbernom dvore spoločnosti OLO, a. s. na Starej Ivanskej ceste 2 (kde berú od občanov všetky druhy odpadov), a u nás vo Vrakuni na našom Zbernom dvore na ul. Majerská.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa sa prihlásila do pilotného projektu hlavného mesta na separovanie odpadu z rodinných domov. Do I. etapy projektu je zapojených len sedem mestských častí: Staré Mesto, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Vajnory, Devínska Nová Ves, Devín a Petržalka. Zberné hniezda na to určené budú postupne rušené aj z dôvodu, že nedisciplinovanými spoluobčanmi dochádzalo k zmiešavaniu vyseparovaných druhov odpadov, k nim boli navážané iné druhy odpadov, ktoré musela následne riešiť mestská časť ich odstraňovaním. Niektoré kontajnery boli vandalmi opakovane podpálené.  Z uvedených dôvodov, sa hlavné mesto rozhodlo pre zmenu systému zberu separovaného odpadu do farebne rozlíšených igelitových vriec. Na plasty zbierané spolu s kovmi a viacvrstvovými kompozitnými obalmi na báze lepenky budú doručené žlté vrecia po dvoch kusoch na mesiac na celý rok vopred a modré vrecia na papier, tiež po dvoch kusoch na mesiac na celý rok vopred. Celý proces je nastavený tak, aby po schválení príslušného VZN,  po 15.07. boli doručované vrecia pre rodinné domy (platiteľov poplatku za zmesový odpad). Ráno keď sa vrecia vyložia, ich v ten deň pohodlne vyzbiera zvozové auto.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa pozorne vníma potreby znižovania množstva odpadu a poskytuje občanom pomoc pri zriaďovaní zberných hniezd, a zároveň vytvára priestor na legálne odovzdávanie vyseparovaného odpadu na našom zbernom dvore na Majerskej ul., ktorý otvorený okrem nedele každý deň. Pripomíname akciu „Jarné upratovanie“ – zber objemného odpadu a zber odpadu zo záhrad, počas ktorého bolo pristavených 39 kontajnerov na objemný odpad rozmiestnených na 39 stanovištiach plus ďalších 17 kontajnerov v okolí rodinných domov bolo pristavených na odpad zo záhrad. Takáto aktivita nás čaká aj na jeseň.

 

Na náš zberný dvor môžete naďalej vyvážať: plasty, papier a sklo, objemný odpad, drevo, biologicky rozložiteľný odpad (zo záhrad lístie trávu a konáre ), jedlé oleje, kde za 1 liter dostanete darček 1 liter octu. Chystáme aj novinku –  za 6 litrov rastlinného oleja 1 liter slnečnicového oleja.

Ďalšie druhy odpadov, ktoré nie sú povolené na našom zbernom dvore sú riešené nasledovne:

  • odpad z bielej techniky a drobný elektroodpad je zabezpečený mobilným zberom, pravidelne 1x mesačne, nahlásenie je možné na web stránke www.zberelektroodpadu.sk,
  • pneumatiky je potrebné odovzdať do pneuservisov a predajní pneumatík, ich zamestnanci  sú povinní Vám odobrať pneumatiky aj keby ste žiadne nekupovali,
  • odpad so škodlivými látkami  (televízory, monitory, farby, riedidlá, žiarivky, pesticídy akumulátory, strojové oleje a pod.) – v spolupráci s hlavným mestom sa pristavuje kontajner  2 x ročne, na jar a na jeseň.

Snažíme sa rozširovať možnosti zberu aj iné druhy odpadov na zbernom dvore, aby sme zachytili čo možno najviac odpadu na kontrolovanom mieste. Tým sa zamedzí vzniku čiernych skládok.

Ak chceme niektoré odpady využiť ako druhotnú surovinu, nesmieme ich miešať s inými odpadmi, aby nedošlo k ich znehodnoteniu. Najlepšie podmienky na triedenie odpadov sú v mieste ich vzniku, teda v domácnostiach. A teda najviac pre úspech triedeného zberu môžete urobiť Vy – občania.

Referát životného prostredia, verejnoprospešných služieb a odpadového hospodárstva

X