Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks drevín, rastúcich na pozemku registra „C“-KN, p.č. 3562/1 a 1150/1, v k. ú. Vrakuňa

X