Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny, rastúcej na pozemku registra „C“-KN, parc. č. 14814/487 v k. ú. Trnávka

X