Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny, rastúcej na pozemku registra „C“-KN, parc. č. 10800/10 v k. ú. Nivy

X