Vyhlásenie súťaže na nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 603/100 na Leknovej v Bratislave (za areálom BVS)

X