Oznámenie o začatí územného konania SO 01 NN vzdušné vedenie – Hrušovská ul.

X