Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny – orecha kráľovského, rastúceho na pozemku registra „C“-KN p. č. 2578, 2579, 2576/7, 2576/6, v k. ú. Vrakuňa

X