Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín – tují, rastúcich na pozemku registra „C“-KN p. č. 754/8 v k. ú. Vrakuňa

X