Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny – smreka pichľavého, rastúceho na pozemku registra „C“-KN p. č. 414 a 415 v k. ú. Vrakuňa

X