Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny – orecha, rastúceho na pozemku registra „C“-KN p. č. 3132/17 v k. ú. Vrakuňa

X