Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny – smreka, parcelné č. 3136/3

X