MŠ Kríková 20 – Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie

 Riaditeľka Materskej školy oznamuje, že Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v školskom roku 2020/2021 bude prijímať v termíne od 20.04.2020 do 23.04.2020 v čase od 8,00 h. do 11,00 h. dňa 21.04.2020 aj v čase od 13,00 h. do 15,00 h.

 

Žiadosti sa podávajú len v priestore Materskej školy Kríková 20, Bratislava, t. j. aj žiadosti pre prijatie dieťaťa na elokované pracoviská Šíravská 8 a Bodvianska 4.

Prosím o použitie aktuálnej žiadosti, ktorá je uverejnená na www.mskrikova.sk.

 

Pri podávaní žiadosti prosím predložiť:

 • kompletne vyplnenú žiadosť s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od lekára aj s údajom o povinnom očkovaní
 • kópiu rodného listu dieťaťa
 • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá k žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 • žiadosť a prehlásenie, ktoré je súčasťou žiadosti podpisujú obidvaja rodičia /zákonní zástupcovia dieťaťa
 • ak ide o dieťa s odkladom povinnej školskej dochádzky, rodič predkladá okrem žiadosti aj rozhodnutie od riaditeľa základnej školy o odklade.

 

Kritériá prijatia:

 • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku k 31.08.
 • deti, ktoré majú odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • deti, ktoré majú dodatočne odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky.
 • deti, ktoré dovŕšia k 31.08. príslušného kalendárneho roku tri roky veku
 • v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa uprednostníme deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa,

 

Prijímanie detí mladších ako tri roky ( tie deti, ktoré do 31.08. nedovŕšia vek 3 roky )  bude  v súlade so školským zákonom výnimočné.

 

Upozorňujeme, že dieťa prijaté do materskej školy musí:

 • mať osvojené základné hygienické návyky, plienky v prostredí materskej školy nie sú prípustné ani na spanie, dieťa sa musí vedieť vypýtať na WC, vedieť ho použiť, umyť si ruky, nemá fľašu, cumlík, vie sa najesť samostatne lyžicou a napiť z pohára, vie si obliecť základné časti odevu a vie sa obuť,
 • vedieť reagovať na pokyn dospelého a zrozumiteľne komunikovať na úrovni zodpovedajúcej jeho veku,
 • mať zvládnutú lokomóciu – chôdza, chôdza po schodoch              (s prikračovaním),

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude doručené do 30.júna 2020, vo výnimočných prípadoch do 31.augusta 2020.

 

Miroslava Koprdová

riaditeľka školy

X