MŠ Kaméliová 10 – Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie

Materská škola Kaméliová 10, 821 07  Bratislava

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2020/2021 bude prijímať od 20.04. – 23.04.2020 od 08:00 do 11:00 hod.  dňa 21. 04. 2020 aj od 13:00 do 15:00 len v priestoroch MŠ Kaméliová 10, Bratislava.

 Žiadame rodičov, aby prišli podať žiadosť spolu s deťmi.

Prosíme, aby ste použili aktuálnu žiadosť, ktorá je uverejnená na https://mskameliova.edupage.org/

 

Pri odovzdaní žiadosti je potrebné priniesť na overenie údajov:

 • vyplnenú žiadosť, podpísanú obidvomi rodičmi, s potvrdením od lekára aj s údajom o povinnom očkovaní, prehlásenie obidvoch zákonných zástupcov
 • kópiu rodného listu dieťaťa
 • zdravotný preukaz poistenca (dieťaťa)
 • občianske preukazy zákonných zástupcov
 • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 • rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast

 

Kritériá pre prijatie:

 • deti s odloženou školskou dochádzkou
 • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku k 31.08.2020
 • deti, ktoré dovŕšia tri roky k 31.08. 2020
 • v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy uprednostníme: deti, ktorých rodičia majú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

 

Upozornenie: dieťa musí spĺňať základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti: nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije sa z pohára, vypýta sa na WC, použije WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa, reaguje na pokyn dospelého, zrozumiteľne komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku.

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa bude doručené najneskôr do 30. 06. 2020.

 

Mgr. Lucia Slováková

riaditeľka materskej školy

X