Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny – Salix Alba, parcelné č. 3562/1

X