Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny – Thuja sp., parcelné č. 3624/1.

X