Rozhodnutie MŽP SR pre SLOVNAFT, a.s. vydané v zisťovacom konaní

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Zníženie VOC emisií na LDPE3 (RTO)“ navrhovateľa SLOVNAFT a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832, takto:
Zmena navrhovanej činnosti „Zníženie VOC emisií na LDPE3 (RTO)“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príloha: Rozhodnutie

Vyvesené: 16. 12. 2019    Dátum zvesenia: 31. 1. 2020

X