Aj v roku 2020 ponúka Mestská časť Bratislava–Vrakuňa  občanom možnosť spolurozhodovania o rozpočte mestskej časti formou občianskeho rozpočtu. Cieľom občianskeho rozpočtu je napĺňanie potrieb obyvateľov, modernizácia správy vecí verejných, transparentnosť verejného rozhodovania a predchádzanie klientelizmu a korupcii. Zapojeným občanom a subjektom umožňuje občiansky rozpočet kontrolovať verejné výdavky.

Zhromažďovanie podnetov od obyvateľov prebieha zaslaním na mailovú adresu občianskyrozpocet@vrakuna.sk alebo priamo v podateľni úradu. Návrhy občanov, ktoré spĺňajú podmienky, budú zaradené do verejného hlasovania na webovej stránke www.vrakuna.sk. Viď harmonogram Občianskeho rozpočtu.

Podávať návrh môžu občania v nasledovných oblastiach:

  • Sociálne veci – 5000 EUR
  • Kultúra – 5000 EUR
  • Šport – 5000 EUR
  • Životné prostredie – 5000 EUR

Z rozpočtu mestskej časti na rok 2020 je vyčlenená suma 20 000 EUR.

 

Zber návrhov od obyvateľov prebieha mailom na adresu obcianskyrozpocet@vrakuna.sk alebo v podateľni miestneho úradu bez predpísaného formulára.

 

Občan vo svojom návrhu (projekte) uvedie:

  • Názov projektu (nápadu, návrhu)
  • Kategória (oblasť) podpory (v rámci ktorej sa návrh predkladá)
  • Stručný popis riešenia a očakávaný výsledok
  • Kontaktné údaje (meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo)

 

HARMONOGRAM OBČIANSKY ROZPOČET 2019

Por.č.AktivitaTermín plnenia
1.Zbieranie podnetov – obyvatelia uvedú kategóriu (oblasť) podpory,
s finančným limitom 3000 EUR na jeden projekt
do 14.02.2020
2.Uzávierka návrhov14.02.2020
3.Vyhodnotenie podnetov (realizuje mestská časť, vyradia sa návrhy nad finančné možnosti mestskej časti, mimo kompetencie mestskej časti, časovo nezrealizovateľné návrhy a pod.)14.02.2020 – 28.02.2020
4.Technická príprava na hlasovanie02.03.2020 – 13.03.2020
5.Hlasovanie – elektronicky alebo písomne16.03.2020 –  17.04.2020
6.Vyhodnotenie hlasovania 17.04.2020 – 30.04.2020
7.Realizácia projektov01.05.2020 – 31.08.2020

 

X