VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 6/2019 zo dňa 03.12.2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti

X