Predloženie návrhu VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na pripomienkovanie

V zmysle § 6 ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladáme Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ……/2019 zo dňa 03.12.2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2017 zo dňa 12.12.2017 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 zo dňa 19.02.2019.

Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote do 25.11.2019 na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, odbor právny a správy majetku, JUDr. Eva Fajnorová, vedúca odboru.

K predloženému návrhu Všeobecne záväznému nariadeniu môžu byť predložené pripomienky v písomnej forme, elektronicky na adresu: eva.fajnorova@vrakuna.sk alebo do zápisnice osobne spísanej na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť jasné, kto ju predkladá. Na pripomienky, ktoré budú predložené po určenej lehote a nebudú zdôvodnené, nebude mestská časť Bratislava-Vrakuňa prihliadať.

Oznam o predložení návrhu VZN na pripomienkovanie o dodržiavaní čistoty zo dňa 3.12.2019

Návrh VZN

X