Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny – 1 ks smreka na súkromnom pozemku

X