Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2ks dreviny – Záhrada

X