parkovanie

Vážení občania, upozorňujeme, že povinnosť na podanie žiadosti o predĺženie vyhradeného parkovania pre rok 2020, je potrebné si podať, tak ako každý rok najneskôr v termíne do 31.10.2019. Pri nesplnení tohto termínu bude parkovacie miesto pridelené ďalšiemu uchádzačovi v poradí. Žiadosť je potrebné doložiť povinnými prílohami.

Daň za prenájom vyhradeného parkovacieho miesta (vznik daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva) Vám bude vyrubená a zasielaná z referátu miestnych daní a poplatkov, začiatkom  roka 2020.

 

X