Oznámenie o začatí spojeného územného konania so stavebným konaním, v novom prejednaní, vo veci stavby: „Rekonštrukcia rodinného domu“, Levanduľová ulica, parc.č. 2229/2, 2229/1, kat. úz. Vrakuňa

X