Konanie o zmene účelu užívania časti stavby, bytový dom Rajecká č. 13

X