Našu mestskú časť Bratislava-Vrakuňa trápi množstvo holubov, ktoré v húfoch obsadzujú terasy, balkóny, strechy budov a verejné priestory a to hlavne na pešej zóne. Narastá počet sťažovateľov, ktorí sa obávajú prenosu rôznych vírusových ochorení, ktoré prenášajú ich exkrementy. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava – hlavné mesto, ako aj mestská časť Bratislava – Vrakuňa  majú obmedzené možnosti riešenia  tohto problému. Všeobecné odporúčanie uvedených úradov pri terajšom stave je, aby občania uzatvárali kontajnery na odpad a holuby nekŕmili. S poukazom na vyššie uvedené ako i na príslušné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2017 zo dňa 12.12.2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v platnom znení,  by v opačnom prípade išlo o priestupok na úseku dodržiavania čistoty a poriadku na území mestskej časti, za ktorý priestupok  hrozí pokuta do výšky 33,- € .

V zmysle vyššie uvedeného žiadame občanov, aby holuby na verejných priestranstvách nekŕmili a zároveň vyzývame správcovské spoločnosti, aby v spolupráci s majiteľmi bytov osádzali fyzické zábrany ako sú siete a špice proti dosadaniu holubov, aby sa zabránilo ich zahniezdeniu.

X