Vyhlásenie zámeru na nájom časti pozemku parc. č. 3899/6 ako prípad hodný osobitného zreteľa

X