Vyhlásenie výberového konania ved.odboru školstva kultúry športu a sociálnych vecí

Vyhlásenie výberového konania ved.odboru školstva kultúry športu a sociálnych vecí

 

Mestská  časť Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07  Bratislava

 

vyhlasuje v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o  výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na miesto

 

vedúceho odboru školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa,
 • odborná prax najmenej 5 rokov,
 • riadiace, organizačné a manažérske schopnosti.

 

Kritéria výberu:

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • samostatnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, asertivita, iniciatívnosť, výborné komunikačné schopnosti a písomný prejav,
 • práca s počítačom
 • znalosť príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na náplň práce,
 • bezúhonnosť

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Prihláška do výberového konania s označením „Výberové konanie vedúci, vedúca odboru školstva, kultúry ,športu sociálnych vecí MČ Bratislava – Vrakuňa“
 • Overené kópie dokladov o vzdelaní
 • Profesijný životopis
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Kompletné žiadosti s prílohami zasielajte resp. doručte osobne do podateľne v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci, vedúca odboru školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí MČ Bratislava – Vrakuňa neotvárať”, a to v termíne do 06.07.2018  na adresu :

 

Miestny úrad mestskej časti  Bratislava – Vrakuňa

Šíravská 7

821 07  Bratislava.

 

 

V Bratislave 12.06.2018

 

JUDr. Ing. Martin Kuruc

starosta

 

X