GDPR Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. (Podmienky ochrany súkromia)

Vážení občania,
v týchto podmienkach ochrany súkromia Vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany. Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú transparentným a prehľadným spôsobom informácie podľa článku 13 a 14 GDPR Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“) príp. § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Podmienky ochrany súkromia

thumbnail of podmienky_ochrany_sukromia

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

thumbnail of nariadenie_2016_679_text_sk

Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

thumbnail of zz_2018_18_20180525

 

Právom každého občana je ochrana pri spracúvaní osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Ich bezpečnosť je pre nás veľmi dôležitá.

Mestská časť pri výkone činností súvisiacich s výkonom samosprávy zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne spracúva osobné údaje a to v primeranom, relevantnom a v nevyhnutnom rozsahu v obmedzenom objeme, vzhľadom na účel na ktoré sa spracúvajú.

Máte právo na:

 1. prístup k údajom

  Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k spracúvaným údajom.

 1. opravu údajov

  Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

 1. vymazanie údajov

  Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme v prípade ak:

  nám už nie sú potrebné pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli

  odvoláte svoj súhlas

  namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov

  spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne

  osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť

  ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet

 1. obmedzenie spracúvania údajov

  Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak:

  nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť

  spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili

  Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv

  namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi

 1. prenosnosť údajov

  Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV). Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

 1. vysloviť námietku voči spracúvaniu

  Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

  na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci

  z dôvodu nášho oprávneného záujmu

  vytvárania zákazníckeho profilu

  môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody

 

Žiadosť môžete vybaviť:

mailom na zodpovedna.osoba@vrakuna.skpodatelna@vrakuna.sk(žiadosť musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom ZEP)

 • písomne doručením na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava
 • písomne podaním žiadosti priamo v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Šíravská 7, 821 07 Bratislava

Vašu žiadosť vybavíme v zákonom stanovenej lehote a o výsledku jej vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom a to rovnakým spôsobom ako bola žiadosť podaná.

Namietanie spracúvania osobných údajov dotknutou osobou

Odvolanie súhlasu

Žiadosť dotknutej osoby týkajúca sa jej osobných údajov

X