Oznámenie o začatí konania, skládka CHZJD

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia návrhu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže.
Súčasťou Oznámenia o začatí konania je aj zverejnenie Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže, ktorý je verejne prístupný na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava- Vrakuňa, pracovisko na Poľnohospodárskej ul. č 27/B v kancelárii č. 7.

X