Oznámenie o výsledku prešetrovania petície proti porušovaniu nočného kľudu podnikom HARLEY SALOON, Rebarborova l/A, Bratislava

Dňa 19.08.2015 bola na Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Vrakuňa prijatá petícia proti porušovaniu nočného kľudu prevádzkou podniku HARLEY SALOON, Rebarborova l/A, Bratislava, ktorú podporilo na dvoch podpisových hárkoch 29 osôb. V centrálnej evidencii sťažností a petícií, ktorá je vedená na útvare hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Vrakuňa bola prijatá petícia zaevidovaná pod číslom 7742/2015.
Vyššie uvedená petícia je podporená i sťažnosťami na rušenie nočného kľudu prevádzkou podniku HARLEY SALOON, Rebarborova l/A, Bratislava, prijatých od občanov mestskej časti identifikovanými i v predmetnej petícií.

V prijatej petícii sa občania mestskej časti v zmysle zákona o petičnom práve obracajú na mestskú časť s podnetom o nedodržiavaní Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 2/2007 zo dňa 15.05.2007o určení pravidiel času predaja a prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava- Vrakuňa (ďalej len „VZN”) ako i rušenia nočného kľudu prevádzkou podniku HARLEY SALOON, Rebarborova l/A, Bratislava
Podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ako i Zásad podávania, prijímania, evidovania, vybavovania sťažností občanov a organizácií v podmienkach mestskej časti Bratislava – Vrakuňa z 29.06.2010 a po preskúmaní zákonných podmienok Vám oznamujem nasledovné:

Podľa kolaudačného rozhodnutia č. KR/1887/10083/2012/SÚ/JF-9 zo dňa 12.12.2012 mestská časť povolila zmenu užívania dokončenej stavby na „Harley Davidson Klub”, spočívajúcej v stavebných úpravách a v prístavbe vonkajšieho dvora s celoročným využívaním bez uvedenia obmedzujúcich podmienok počas kalendárneho roka, teda nie sezónne.
Podľa ust. § 27 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú obce oprávnené objektivizovať expozíciu obyvateľov a ich prostredia hluku, infrazvuku a vibráciám v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z. z. Túto objektivizáciu môžu vykonávať len osoby odborne spôsobilé na činnosť a ktoré sú držiteľmi osvedčenia o akreditácii. Mestská časť nevykonáva takéto merania hluku nakoľko na to nemá personálne ani technické kapacity. Najvyššie prípustné hodnoty hluku vo vonkajších priestoroch a stavbách sú uvedené v nariadení vlády o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.
V tomto predpise sú upravené spôsoby merania, zaznamenávania a hodnotenia hluku, ako aj presný výpočet hladín hluku a dobu, počas ktorej je možné ho znášať. Posudzovania ich možného vplyvu na zdravie ľudí môžu zásadne vykonávať len fyzické osoby a právnické osoby na základe povolenia úradu verejného zdravotníctva.

I napriek tejto skutočnosti mestská časť proaktívne v snahe reagovať na všetky podnety obyvateľov vo vzťahu k dotknutej prevádzke vyvíja maximálne úsilie na ich riešenie v medziach jej zákonných možností.

V súlade s uvedeným starosta mestskej časti listom č. 1229/6921/2015/STAR/LZ zo dňa 08.07.2015 vyzval spoločnosť HDB GROUP, a.s., spol. s r.o., IČO: 34 126 872 ako vlastníka nehnuteľnosti, na ktorej sa prevádzkuje podnik HARLEY SALOON, Rebarborova l/A, Bratislava, na zabezpečenie vykonania merania hluku v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov a následne podľa výsledkov merania zabezpečiť prijatie opatrení, ktoré by zamedzili šíreniu hluku a znepríjemňovaniu pokojného bývania obyvateľov bývajúcich v susedstve prevádzky podniku HARLEY SALOON.

Zároveň, v súvislosti so sťažnosťami na nedodržiavanie času prevádzkových hodín ako i na rušenie nočného kľudu prevádzkou zariadenia HARLEY SALOON, požiadal starosta mestskej časti listom č. 1760/7798/2015/STAR/LZ zo dňa 19.08.2015 Obvodné oddelenie PZ Vrakuňa a Okrskovú stanicu Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislava – Ružinov o zaslanie hlásení na privolanie hliadky PZ aMsP za mesiace júl a august 2015 do predmetnej prevádzky a zaslanie oznámenia o riešení týchto hlásení. V súlade s uvedeným obdržala mestská časť od Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II, Obvodné oddelenie Bratislava – Vrakuňa správu v súvislosti s rušením nočného kľudu prevádzkou podniku HARLEY SALOON, v zmysle ktorej bolo riešených 10 výjazdov pohovorom a 4 výjazdy boli nepotvrdené a Mestská polícia Hlavného mesta SR Bratislavy poskytla informáciu, že za mesiace júl a august 2015 bola hliadka vyslaná dva krát a v oboch prípadoch priestupok nebol zistený.

Súčasne požiadal starosta mestskej časti listom č. 1842/8146/2015/STAR/LZ zo dňa 09.09.2015 aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva o vykonanie merania hluku v uvedenej prevádzke s tým, že predmetné meranie je nutné vykonať najmä v nočných hodinách a to z piatka na sobotu alebo zo soboty na nedeľu. RUVZ BA v zaslanom stanovisku oznámil, že z kapacitných dôvodov v súčasnom období nemôže vykonávať merania hluku v prevádzkach na území BA kraja. Napriek uvedenému však vyzval listom č. HŽP/13767/2015 prevádzkovateľa predmetného zariadenia na predloženie výsledkov merania a hodnotenia hluku odborne spôsobilou osobou z hudobnej produkcie v rámci spoločenských podujatí i s návrhom riešenia v prípade prekročenia prípustných hladín hluku podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007

Z.z.

Prevádzkovateľ požadované doklady v stanovenom termíne nepredložil a RÚVZ BA začal proti prevádzkovateľovi správne konanie vo veci uloženia pokuty za správny delikt, ktorého sa dopustil tým, že ako právnická osoba si nesplnil povinnosť kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory podľa príslušných ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z.

Na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 125/IX/2015 zo dňa 22.09.2015 starosta oznámil listom č. 1925/8740/2015/PSM/EF spoločnosti HDB GROUP, a.s. začatie priestupkového konania.

V zmysle vyššie uvedeného ako i na základe priestupkového konania začatého mestskou časťou Bratislava – Vrakuňa sa prešetrujú všetky predložené doklady a listinné dôkazy. O výsledkoch ďalšieho šetrenia v súvislosti s vyššie uvedenou petíciou Vás budeme informovať prostredníctvom Vášho povereného zástupcu, ktorým je p. Zuzana Mundyová, Čučoriedková 11, 821 07 Bratislava.

X