Mestská časť Bratislava -Vrakuňa oznamuje začatie konania o vydanie súhlasu na výrub stromu na základe žiadosti  Ing.arch.Vojtecha Zelinu
X