Pre: Radoslav SLOBODA ( nar. 26.6.1973)
821 07 Mestská časť Bratislava – Vrakuňa

Z dôvodu, že trvalý pobyt máte na adrese Bratislava – Vrakuňa, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.
Zásielka je uložená na podateľni Miestneho úradu Bratislava – Vrakuňa, kde si ju môžete prevziať v lehote do 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia

X