Mestská časť Bratislava-Vrakuňa

V súlade s ustanovením §9a ods. 9 v spojitosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechať majetok vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v správe MČ Bratislava -Vrakuňa formou priameho nájmu:
časť pozemku parc. č. 887/1 na Ráztočnej ulici ( k.ú. Vrakuňa )

pre osadenie jedného kusu obojstranného reklamného zariadenia (RZ) na dobu určitú v trvaní 2 rokov.

Minimálna cena nájmu je stanovená v súlade so Sadzobníkom minimálnych zmluvných cien v Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa je vo výške 650,- €/ RZ/rok.

Záujemcovia o uzavretie nájomnej zmluvy na predmetnú časť pozemku doručia cenovú ponuku poštou alebo do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa, Šíravská ul.č. 7, 821 07 Bratislava v lehote od 16.04.2012 – do 23.04.2012 do 16,00 hod. v zalepenej obálke označenej :

Heslo: „Nájom časti pozemku na Ráztočnej ul. – ponuka – NEOTVÁRAŤ“.

Prílohou cenovej ponuky pre nájom časti pozemku bude výpis z obchodného registra u právnickej osoby a výpis zo živnostenského registra u fyzickej osoby. Ponuku nie je možné meniť ani dopĺňať, jej náklady znáša navrhovateľ, kontaktná osoba: Musilová, ref. SM a PČ, tel.č. 02/40204880.

Kritériá hodnotenia :
Výška ponúknutého nájomného 100 %: minimálna cena za časť pozemku je 650,-€/RZ/rok.

MČ Bratislava–Vrakuňa si vyhradzuje právo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť, ako aj odmietnuť všetky doručené ponuky. O výsledku ponukového konania, ako aj o jeho prípadnom zrušení alebo odmietnutí všetkých ponúk budú záujemcovia písomne upovedomení.

X