Občanom mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, ktorí sa prihlásili v roku 2011 na odd. Sociálnych vecí, zdravotníctva a bývania Miestneho úradu mestskej   časti   Bratislava – Vrakuňa,  bude potravinová pomoc (20 kg múky a 20 kg cestovín na jednu osobu)  poskytnutá  v priestoroch Základnej školy Železničná 14 Bratislava (hlavný vchod)

v dňoch:

01.02.2012 – 03.02.2012
06.02.2012 – 08.02.2012

v čase: 

od 09,00 – 12,00 hod. 
od 13,00 – 16,00 hod.

Pri preberaní potravinovej pomoci je potrebné predložiť k nahliadnutiu platný občiansky preukaz a nižšie uvedené doklady: 
1. nepracujúci poberatelia starobného, predčasného a invalidného dôchodku, ktorý nepresahuje výšku 305,00 €
– aktuálne rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o priznaní starobného, predčasného a invalidného dôchodku (vydané v roku 2010, 2011 a 2012) alebo   potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o výške a druhu oberaného dôchodku nie staršie ako 1 mesiac

2. fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke: 
– potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Vazovova 7/A o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke nie staršie ako 1 mesiac  

3. osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie):
– potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Vazovova 7/A o vyplácaní dotácie na dieťa/deti nie staršie ako 1 mesiac

4. rodič/rodičia, ktorí majú dieťa/deti v náhradnej rodinnej starostlivosti: 
– právoplatné rozhodnutie – rozsudku  príslušného súdu o zverení dieťaťa/detí do náhradnej rodinnej starostlivosti
X