PRE: Ing. Vladimír Turan, Rajecká 8686/28, Bratislava – Vrakuňa

OD: Súdny exekútor JUDr. Patricius Baďura, Exekútorský úrad Bratislava, Viedenská cesta 5, P. O. BOX 226, 851 01 Bratislava 5

Číslo: 58/334/2012/OVSO/AK

Menovaný si môže zásielku prevziať v podateľni na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava od 25. 1. 2012 do 13.2. 2012
Vyvesené: 25. 1. 2012

X