Oznámenie k delegovaniu do okrskových volebných komisií

O Z N Á M E N I E

k delegovaniu členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Do okrskovej volebnej komisie deleguje podľa § 17 ods.1 zákona č.333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady SR v znení neskorších predpisov, politická strana, politické hnutie, alebo koalícia politických strán a politických hnutí, ktorých kandidátna listina bola zaregistrovaná jedného člena a jedného náhradníka, a to najneskôr 55 dní predo dňom volieb t.j. do 15.01.2012.

Členom volebnej komisie môže byť len volič. Kandidát na poslanca Národnej rady Slovenskej republiky nemôže byť členom volebnej komisie.

Meno a priezvisko člena a náhradníka s uvedením presnej adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, oznamuje politická strana, politické hnutie, alebo koalícia starostovi obce. Oznámenie v písomnej forme je možné doručiť do podateľne Miestneho úradu MČ Bratislava – Vrakuňa,Šíravská 7, Bratislava v pracovných dňoch v úradných hodinách a v posledný termín doručenia delegácie 15. januára 2012 (nedeľa) v čase od 10,00h do 24,00 h povereným zamestnancom Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa p. Devanovej a p. Toporovej do sídla miestneho úradu.

Bc. Ľudmila Lacková
starostka
MČ Bratislava – Vrakuňa
v.r.

Kontakt pre poskytnutie informácie:
45522892, 40204882

X