Informácia pre voličov zdržiavajúcich sa mimo územia SR

Informácia pre voliča

Voľba poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky – v MČ Vrakuňa a v čase volieb sa zdržiavajú mimo územia SR.

Volič môže zaslať na adresu MČ Vrakuňa žiadosť o voľbu poštou tak, aby bola doručená najneskôr do 20.1.2012.

Mestská časť Vrakuňa na adresu v cudzine, ktorú volič uviedol v žiadosti najneskôr 4.2.2012 zašle obálku VOĽBA POŠTOU, ktorá obsahuje:

a) obálku s otlačkom úradnej pečiatky obce ( je určená na vloženie jedného hlasovacieho lístka)
b) hlasovacie lístky
c) návratnú obálku
d) poučenie o spôsobe hlasovania

Návratka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU. Musí byť na nej uvedená adresa sídla miestneho úradu ako aj adresáta a adresa voliča v cudzine ako odosielateľa.

X