Váš list č./zo dňa
Naše číslo : 5082,5138/2011/JF
Vybavuje/linka : Ing.Figurová/4020 4820
Bratislava : 12.12.2011

Krajský stavebný úrad Bratislava
Lamačská cesta 5
845 14 Bratislava 4

Vec : Postúpenie odvolania proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava Vrakuňao zmene územného rozhodnutia, č. k. ÚR/3118/2011/38/JF, zo dňa 16.09.2011

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa obdržala odvolania účastníkov konania :
1. RNDr. Alena Hrčková, Píniová 16, 821 07 Bratislava; Martin Kubíček, Píniová 2, 821 07 Bratislava a Zuzana Feltičková Švehlíková, Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava, v zastúpení RNDR. Alenou Hrčkovou;
2. Stanislav Čarnogurský, Píniová č.7, 821 07 Bratislava, Milan Franc, Píniová č.4,821 07 Bratislava, Martin Bočkay a Ing. Mgr Art Zuzana Bočkayová Bruncková, obaja bytom Píniová č. 13, 821 07 Bratislava, Ing. Michal Navrátil, majiteľ bytu č.7-D, vchod Píniová 15 a Karin Susková, majiteľka bytu č.9-C, vchod Píniová 21, bytom Fučíková 206, Sládkovičovo (ďalej len „účastníci“), v zastúpení Ing. Vladimírom Dullom, Majerníková 20,
proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. k. ÚR/3118/2011/38/JF, zo dňa 03.03.201, ktorým sa zmenilo územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1276 :
„ Obytný celok Vrakuňa – Horné diely, Malý Dunaj II “ Amarelková ulica, Bratislava, na pozemkoch parc. č. 3413/18 a 3413/53, dopravné a technické vybavenie súvisiace so stavbou na pozemkoch parc. č. 3413/45, 3413/46, 3413/51, 3413/65, 3413/72, 3413/92, 3413/115 a 3413/116, 3434/9, kat. územie Vakuňa, podľa výkresu celkovej situácie na kópii katastrálnej mapy, vypracovanej spracovateľským kolektívom AUREX spol. s r.o., Dúbravská cesta 9, Bratislava, DÚR overená autorizovaným inžinierom, Ing. Jurajom Peterkom, reg.č. *1049 AA*, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia.
Stavba sa umiestňuje v tomto členení na stavebné objekty :
SO – 01 Obytný dom s polyfunkciou, SO – 02 Obytný dom, SO – 03 Obytný dom, SO – 04 Ubytovňa – penzión, SO – 05 Ubytovňa – penzión, SO – 06 Obytný dom s polyfunkciou, SO – 07 Rozšírenie verejného vodovodu, SO – 08 Rozšírenie verejnej kanalizácie, SO – 09 Dažďová kanalizácia, SO – 10 Rozšírenie verejného plynovodu, SO – 11 Prekládka kábla VN 22 kV, SO – 12 Distribučný káblový rozvod NN, SO – 13 Vonkajšie osvetlenie, SO – 14 Spevnené plochy, SO – 15 Sadové úpravy, SO – 16 Malá architektúra a PS – 01 Úprava transformačnej stanice
Navrhovateľ :
PINEA Park s.r.o., Píniová č.4, 821 07 Bratislava, IČO 36 679 330

Podľa § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len “správny poriadok”), v znení neskorších predpisov, tunajší stavebný úrad upovedomil listom č. 5082,5138/2011/JF zo dňa 16.11.2011 ostatných účastníkov konania o obsahu podaného odvolania doručením fotokópie textu odvolania a vyzval účastníkov konania, aby sa v lehote do 10 dní odo dňa doručenia tejto výzvy vyjadrili k odvolaniam podaným vyššie menovanými účastníkmi konania.
Výzva bola doručená jednotlivo známym účastníkom konania a ostatným účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy by mohli byť stavbou dotknuté, sa výzva doručila verejnou vyhláškou, ktorá bola vyvesená po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým – na úradnej tabuli Miestneho úradu Bratislava – Vrakuňa, Magistrátu Hl. m. SR Bratislavy a na internete. Dňom doručenia výzvy týmto účastníkom bol 15. deň vyvesenia verejnej vyhlášky.
V zmysle § 57 ods. 2 správneho poriadku Vám ako príslušnému odvolaciemu orgánu postupujeme uvedené odvolanie proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, o umiestnení stavby č. 109 – Vrakuňa č. k. ÚR/3118/2011/38/JF, zo dňa 16.09.2011, vrátane kompletného spisového materiálu.
Dňa 29.11.2011 obdržal tunajší stavebný úrad vyjadrenie navrhovateľa, spoločnosti PINEA PARK s.r.o., Píniová 4, 821 07 Bratislava, k podanému odvolaniu účastníkov konania.
V prípade podania vyjadrenia neznámymi účastníkmi konania, Vám tieto doručíme dodatočne, po ich obdržaní.

S pozdravom

Bc. Ľudmila L a c k o v á
s t a r o s t k a

Prílohy : kompletný spis, vrátane napadnutého rozhodnutia

Magistrát Hl.m SR žiadame, aby predmetnú vyhlášku zverejnil spôsobom v mieste obvyklým po dobu 15 dní a po zverejnení zaslal potvrdenú kópiu na Miestny úrad Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava 214.

Na vedomie :
1. PINEA Park s.r.o., Píniová č.4, 821 07 Bratislava
2. Ing. Milan Treichel, Strmý vŕšok č.122, 841 06 Bratislava
3. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava 214
4. Paneláreň Vrakuňa a.s., Ráztočná č.59, 821 07 Bratislava
5. ZEDA Beton a.s., Miletičova č.17/B, 821 08 Bratislava
6. Ostatným účastníkom konania – vlastníkom bytov, nebytových priestorov na Píniovej ulici č. 2, 4, 6, 7, 15 a 21 Bratislava sa oznam doručuje verejnou vyhláškou vyvesenou po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým – na úradnej tabuli Miestneho úradu Bratislava – Vrakuňa, Magistrátu Hl. m. SR Bratislavy a na internete
Co : Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava (k spisu)

X