Denný stacionár pre dôchodcov

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa zriadila dňom 01. 10. 2015 Denný stacionár na Čiernovodskej ulici 25 s kapacitou 20 miest. Prevádzka Denného stacionára na Čiernovodskej ulici je už otvorená.

V dennom stacionári poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie a zabezpečuje: pracovná terapia a záujmová činnosť. Zároveň sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

Ako sa stať klientom v našom dennom stacionári? DSC_0002

  1. Záujemca si musí podať písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby na miestnom úrade v mieste trvalého pobytu (predpísané tlačivo).
  2. Ak záujemca spĺňa podmienky na poskytovanie sociálnej služby a má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, písomne požiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, referáte sociálnych služieb a nájomných bytov, Šíravská 7, Bratislava.
  3. Záujemca, ktorý  spĺňa podmienky pre poskytovanie sociálnej služby, ale v čase podania žiadosti nie je v stacionári voľné miesto, žiadosť je zaradená do poradovníka s poradovým číslom, ktoré obdrží žiadateľ spolu s potvrdením o zaradení do poradovníka. Žiadateľ je po uvoľnení miesta o tejto skutočnosti informovaný, aby mohol začať využívať požadované sociálne služby.
  4. Záujemcovi o poskytovanie sociálnej služby v DS sa poskytuje sociálna služba na základe uzatvorenej „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“.   Po jej podpísaní sa stáva prijímateľom sociálnej služby (ďalej len „prijímateľ“).
  5. Adaptačné obdobie prijímateľa je, ak sa nedohodne inak, 1 mesiac. DS umožňuje, podľa potreby a dohody, počas adaptačného obdobia prítomnosť rodinného príslušníka, resp. zákonného zástupcu. Počas adaptačného obdobia môže každá zo zúčastnených strán odstúpiť od zmluvy.

 

Kontaktná osoba: Mgr. Iveta PochlopeňováDSC_0039
Email:
iveta.pochlopenova@vrakuna.sk
Telefón:
02/ 40 20 48 87
02/ 32 19 99 89

Tešíme sa na Váš pobyt v našom zariadení a zaručujeme Vám poskytovanie kvalitných sociálnych služieb.

 

 

Výročná správa za rok 2016 – Denný stacionár

 

Mesačný cenník služieb v Dennom stacionári

 

Stupeň odkázanosti Mesačný poplatok za stupeň odkázanosti Denný poplatok za stupeň odkázanosti Mesačný príspevok na stravu Denný príspevok na stravu Mesačný poplatok za upratovanie Denný poplatok za upratovanie Mesačný poplatok za vecné plnenia za spoločné priestory Denný poplatok za vecné plnenia za spoločné priestory Mesačná suma úhrady spolu Denná suma úhrady spolu
II. 27,30 € 1,30 € 94,50 € 4,50 € 21,00 € 1,00 € 16,80 € 0,80 € 159,60 € 7,60 €
III. 42,00 € 2,00 € 94,50 € 4,50 € 21,00 € 1,00 € 16,80 € 0,80 € 174,30 € 8,30 €
IV. 54,60 € 2,60 € 94,50 € 4,50 € 21,00 € 1,00 € 16,80 € 0,80 € 186,90 € 8,90 €
V. 84,00 € 4,00 € 94,50 € 4,50 € 21,00 € 1,00 € 16,80 € 0,80 € 216,30 € 10,28 €
VI. 105,00 5,00 € 94,50 € 4,50 € 21,00 € 1,00 € 16,80 € 0,80 € 237,30 € 11,30 €

 

Plánované aktivity na rok 2017

 

MESIAC NÁZOV AKTIVITY ZODPOVEDNÝ PRACOVNÍK MIESTO KONANIA
Január Január – mesiac kreativity – výroba kreatívneho predmetu podľa vlastného výberu všetci zamestnanci DS
  Privítanie Nového roka; Január – mesiac predsavzatí, stanovenie životných cieľov   DS
  Traja králi – rozprávanie o sviatku   DS
  Tréning pracovných zručností – upratovanie vianočnej výzdoby   DS
  Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov   DS
       
Ferbuár Február – mesiac zábavy, pôstu aj vyznania lásky všetci zamestnanci DS
  Karneval v DS, klienti aj zamestnanci, výroba vlastných škrabošiek   DS
  Fašiangy   DS
  14.február – Deň sv. Valentína, výroba darčekov, pozdravov   DS
  Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov   DS
       
Marec Mesiac knihy – rozprávanie o obľúbenej knihe, čítanie obľúbených úryvkov všetci zamestnanci DS
  Oslava MDŽ – spoločenské posedenie   DS
  Vystúpenie Adama Okruhlicu, hudobné trio oldies muziky, gitara a spev…   DS
  Rozlúčka so zimou, Privítanie jari – tréning pracovných zručností; výzdoba DS   DS
  Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov   DS
       
Apríl Apríl – mesiac géniov a bláznov všetci zamestnanci DS
  Apríl – mesiac lesov; výroba kreatívnych predmetov z lesných plodov, výzdoba DS   DS
  Mesiac boja proti rakovine, 15.apríl – Deň narcisov   DS
  Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov   DS
       
Máj Máj – mesiac lásky – hľadanie srdiečok vo svojom okolí (príroda, predmety okolo nás) všetci zamestnanci DS
  Deň matiek – oslava, spoločenské podujatie   DS
  Máj – mesiac vône kvetov – výzdoba DS kvetmi, maľovanie, kreslenie kvetov   DS
  9.máj – Deň Európy – vedomostný kvíz   DS
  Vystúpenie detí zo ZŠ Rajčianska   DS
  Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov   DS
       
       
Jún Jún – mesiac zdravej výživy, ochrany prírody všetci zamestnanci DS
  Deň otcov – tretia nedeľa v mesiaci jún – oslava   DS
  MDD – rozprávanie o deťoch, výroba darčekov ako poďakovanie za starostlivosť   DS
  Vedomostná súťaž   DS
  Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov   DS
       
Júl Júl – mesiac búrok, veľkých horúčav a žatvy všetci zamestnanci DS
  Dôležitosť pitného režimu, rozprávanie o vode   DS
  Rozprávanie o najkrajších dovolenkách, pozeranie fotografií   DS
  Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov   DS
       
August August – mesiac zrelého obilia, žltých slnečníc a končiacich prázdnin všetci zamestnanci DS
  Kreslenie / maľovanie slnečníc podľa predlohy Vincenta van Gogha   DS
  Medzinárodný deň ľavákov – 13.august – súťaže v kreslení ľavou rukou (ľaváci pravou)   DS
  29.august – SNP; rozhovory, spomienky   DS
  Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov   DS
       
September September – mesiac babieho leta, zberu a prvých príprav na zimu všetci zamestnanci DS
  Príprava jesennej výzdoby, rozlúčka s letom – pracovné zručnosti   DS
  13.september – Medzinárodný deň čokolády a Deň pozitívneho myslenia   DS
  – rozhovory, zmysel života, radosť z maličkostí – napr. z čokolády   DS
  21.september – Medzinárodný deň Alzheimerovej choroby – prevencia, tréning mozgu   DS
  Beseda s psychológom – Mária Tothová Šimčáková   DS
  Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov   DS
       
Október Október – mesiac úcty k starším všetci zamestnanci DS
  Turnaj v Človeče, nehnevaj sa!   DS
  Vyrezávanie tekvičiek, maľovanie a viazanie kytíc z farebného lístia – výstavka   DS
  Výroba spomienkových vencov ku dňu zosnulých z prírodného materiálu   DS
  Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov   DS
       
       
       
November November – mesiac fotografie – prezeranie fotografií všetci zamestnanci DS
  Urob si svoje foto – na pohár, na vankúšik, na puzzle….   DS
  Spomienka na zosnulých   DS
  13.november – Medzinárodný deň nevidiacich. Skúsme zatvoriť oči a precítiť ich svet.   DS
  – pokus nakresliť jednoduchý obrázok so zatvorenými očami   DS
  16.november – Deň poézie; zloženie krátkej básničky, prednes   DS
  Príprava na advent   DS
  Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov   DS
       
December December – mesiac šťastia a lásky všetci zamestnanci DS
  Mikulášska nádielka pre klientov   DS
  Výroba adventných vencov   DS
  13.december – sv. Lucia, Deň čarodejníc – hry v zmysle tradícií   DS
  Príprava vianočného pečiva (nepečeného)   DS
  Príprava Vianočnej výzdoby v priestoroch DS a darčekov – tréning pracovných zručností   DS
  Oslavy Vianoc, zdobenie stromčeka, “posedenie pod jedličkou”, obdarúvanie sa navzájom   DS
  Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov   DS