Mestská časť Bratislava – Vrakuňa zriadila dňom 01. 10. 2015 Denný stacionár na Čiernovodskej ulici 25 s kapacitou 20 miest.
Prevádzka Denného stacionára na Čiernovodskej ulici je otvorená denne v pracovných dňoch od pondelka do piatka v čase od 7,30 hod. – 17,30 hod..

V dennom stacionári poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie a zabezpečuje: pracovná terapia a záujmová činnosť. Zároveň sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

Ako sa stať klientom v našom dennom stacionári?

  1. Záujemca si musí podať písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby na miestnom úrade v mieste trvalého pobytu (predpísané tlačivo).
  2. Ak záujemca spĺňa podmienky na poskytovanie sociálnej služby a má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, písomne požiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, referáte sociálnych služieb a nájomných bytov, Šíravská 7, Bratislava.
  3. Záujemca, ktorý  spĺňa podmienky pre poskytovanie sociálnej služby, ale v čase podania žiadosti nie je v stacionári voľné miesto, žiadosť je zaradená do poradovníka s poradovým číslom, ktoré obdrží žiadateľ spolu s potvrdením o zaradení do poradovníka. Žiadateľ je po uvoľnení miesta o tejto skutočnosti informovaný, aby mohol začať využívať požadované sociálne služby.
  4. Záujemcovi o poskytovanie sociálnej služby v DS sa poskytuje sociálna služba na základe uzatvorenej „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“.   Po jej podpísaní sa stáva prijímateľom sociálnej služby (ďalej len „prijímateľ“).
  5. Adaptačné obdobie prijímateľa je, ak sa nedohodne inak, 1 mesiac. DS umožňuje, podľa potreby a dohody, počas adaptačného obdobia prítomnosť rodinného príslušníka, resp. zákonného zástupcu. Počas adaptačného obdobia môže každá zo zúčastnených strán odstúpiť od zmluvy.

 

Kontaktná osoba: Mgr. Miroslava Galajdová, vedúca denného stacionára
Email:
miroslava.galajdova@vrakuna.sk
Telefón:
02/ 40 20 48 64
02/ 32 19 99 89

 

Tešíme sa na Váš pobyt v našom zariadení a zaručujeme Vám poskytovanie kvalitných sociálnych služieb.

 

Výročná správa za rok 2017 – Denný stacionár

Výročná správa za rok 2016 – Denný stacionár

Fotogaléria

Jeseň 2018 v dennom stacionári

Mesačný cenník služieb v Dennom stacionári

Stupeň odkázanostiMesačný poplatok za stupeň odkázanostiDenný poplatok za stupeň odkázanostiMesačný príspevok na stravuDenný príspevok na stravuMesačný poplatok za upratovanieDenný poplatok za upratovanieMesačný poplatok za vecné plnenia za spoločné priestoryDenný poplatok za vecné plnenia za spoločné priestoryMesačná suma úhrady spoluDenná suma úhrady spolu
III.42,00 €2,00 €94,50 €4,50 €21,00 €1,00 €16,80 €0,80 €174,30 €8,30 €
IV.54,60 €2,60 €94,50 €4,50 €21,00 €1,00 €16,80 €0,80 €186,90 €8,90 €
V.84,00 €4,00 €94,50 €4,50 €21,00 €1,00 €16,80 €0,80 €216,30 €10,28 €
VI.105,005,00 €94,50 €4,50 €21,00 €1,00 €16,80 €0,80 €237,30 €11,30 €

Plánované aktivity na rok 2018

MESIACNÁZOV AKTIVITYZODPOVEDNÝ PRACOVNÍKMIESTO KONANIA
JanuárPrivítanie nového roka 2018 mesiac kreativity – výroba kreatívneho predmetu podľa vlastného výberuvšetci zamestnanciDS
 Mesiac predsavzatí – stanovenie životných cieľovDS
 6.1. – Traja králi – rozprávanie o sviatkuDS
 Mesiac kreativity – použi všetko čo máš a vytvor „svoje dielo“DS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantovDS
FebruárFebruár – mesiac lásky a priateľstvavšetci zamestnanciDS
 Fašiangy – karneval v DS, klienti aj zamestnanci – výroba vlastných škrabošiek alebo masiekDS
 14.február – Deň sv. Valentína, výroba darčekov, pozdravovDS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantovDS
MarecMesiac knihy – rozprávanie o obľúbenej knihe, čítanie obľúbených úryvkovvšetci zamestnanciDS
 Oslava MDŽ – spoločenské posedenie, súčasťou bude aj vystúpenie žiakov zo základnej školyDS
 Rozlúčka so zimou, Privítanie jari – tréning pracovných zručností; výzdoba DSDS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantovDS
AprílApríl – mesiac géniov a bláznovvšetci zamestnanciDS
 Apríl – mesiac lesov; výroba kreatívnych predmetov z lesných plodov, výzdoba DSDS
 7. apríl – svetový deň zdravia – podľa hesla „buď fit“ ukáž svoju športovú zdatnosťDS
 Mesiac boja proti rakovine, 15.apríl – Deň narcisov – urob si svoj narcis avy jubilantovDS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov
MájMáj – mesiac lásky – výroba srdiečok a darčekových predmetovvšetci zamestnanciDS
 Deň matiek – oslava, spoločenské podujatie (vystúpenie detí zo základnej školy)DS
 Máj – mesiac vône kvetov – výzdoba DS kvetmi, maľovanie, kreslenie kvetovDS
 18. máj – najznámejšie múzeá a ich artefakty – prezentácia a diskusiaDS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantovDS
JúnJún – mesiac zdravej výživy – upečme si zdravý koláčvšetci zamestnanciDS
 MDD – rozprávanie o deťoch, výroba darčekov ako poďakovanie za starostlivosťDS
 5. jún – svetový deň životného prostredia – diskusia o postoji každého z nás k životnému prostrediuDS
 Deň otcov – posedenie  s gitarouDS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov
Júl1.      júl – medzinárodný deň vtipov – pobavme sa hrou „vtipnejší vyhráva“všetci zamestnanciDS
 Dôležitosť pitného režimu, rozprávanie o vodeDS
 7.7. – medzinárodný deň čokolády – prednáška a ochutnávkaDS
 22.7. – medzinárodný deň rodičov – „namaľuj svoju rodinu“DS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov
AugustAugust – mesiac zrelého obilia, žltých slnečníc a končiacich prázdnin – namaľuj svoju slnečnicuvšetci zamestnanciDS
 10.8. – svetový deň leňošenia – diskusia na tému „môj najlenivší deň“DS
 13.august – medzinárodný deň ľavákov – súťaže v kreslení ľavou rukou (ľaváci pravou)DS
 29.august – SNP; rozhovory, spomienkyDS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantovDS
SeptemberSeptember – mesiac babieho leta, zberu a prvých príprav na zimuvšetci zamestnanciDS
 Príprava jesennej výzdoby, rozlúčka s letom – pracovné zručnostiDS
 13.9. – svetový deň pozitívneho myslenia – diskusia o najkrajších udalostiach každého z násDS
 21.9. – svetový deň vďačnosti – rozprávanie o svojich rodináchDS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantovDS
OktóberOktóber – mesiac úcty k staršímvšetci zamestnanciDS
 Deň otvorených dverí  –  program pre klientov a návštevníkov zariadenia – výstavka prác klientov, vystúpenie detí zo ZŠ, práca s hlinou a glazúrovanieDS
 14.10. – svetový deň starých rodičov – rozprávanie o vnúčatách, pravnúčatáchDS
 25.10. – svetový deň cestovín – vyrobme si domáce cestoviny a s chuťou ich zjedzmeDS
 Výroba sviečok a vencov ku dňu zosnulých z prírodného materiáluDS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov
NovemberSpomienky na zosnulých – pripomeňme si najkrajšie okamihy so svojimi najbližšímivšetci zamestnanciDS
 13.11. – svetový deň dobrosrdečnosti – daj a nečakajDS
 13.november – Medzinárodný deň nevidiacich, zatvorme oči a ponorme sa do sveta nevidiacichDS
 Výroba adventných vencov z prírodných materiálovDS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantovDS
DecemberDecember – prvý zimný mesiac – spomienky na detské hry v snehuvšetci zamestnanciDS
 6.12. – Deň sv. Mikuláša – mikulášska nádielkaDS
 13.december – sv. Lucia, Deň čarodejníc – hry v zmysle tradíciíDS
 Príprava vianočného pečiva (nepečeného)DS
 Príprava Vianočnej výzdoby v priestoroch DS a darčekov – tréning pracovných zručnostíDS
 Vianočný večierok – posedenie pod jedličkou s rodinnými príslušníkmiDS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantovDS
X