Mestská časť Bratislava – Vrakuňa zriadila dňom 01. 10. 2015 Denný stacionár na Čiernovodskej ulici 25 s kapacitou 20 miest. Prevádzka Denného stacionára na Čiernovodskej ulici je už otvorená.

V dennom stacionári poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie a zabezpečuje: pracovná terapia a záujmová činnosť. Zároveň sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

Ako sa stať klientom v našom dennom stacionári?

  1. Záujemca si musí podať písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby na miestnom úrade v mieste trvalého pobytu (predpísané tlačivo).
  2. Ak záujemca spĺňa podmienky na poskytovanie sociálnej služby a má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, písomne požiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, referáte sociálnych služieb a nájomných bytov, Šíravská 7, Bratislava.
  3. Záujemca, ktorý  spĺňa podmienky pre poskytovanie sociálnej služby, ale v čase podania žiadosti nie je v stacionári voľné miesto, žiadosť je zaradená do poradovníka s poradovým číslom, ktoré obdrží žiadateľ spolu s potvrdením o zaradení do poradovníka. Žiadateľ je po uvoľnení miesta o tejto skutočnosti informovaný, aby mohol začať využívať požadované sociálne služby.
  4. Záujemcovi o poskytovanie sociálnej služby v DS sa poskytuje sociálna služba na základe uzatvorenej „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“.   Po jej podpísaní sa stáva prijímateľom sociálnej služby (ďalej len „prijímateľ“).
  5. Adaptačné obdobie prijímateľa je, ak sa nedohodne inak, 1 mesiac. DS umožňuje, podľa potreby a dohody, počas adaptačného obdobia prítomnosť rodinného príslušníka, resp. zákonného zástupcu. Počas adaptačného obdobia môže každá zo zúčastnených strán odstúpiť od zmluvy.

 

Kontaktná osoba: Mgr. Miroslava Galajdová, vedúca denného stacionára
Email:
miroslava.galajdova@vrakuna.sk
Telefón:
02/ 40 20 48 64
02/ 32 19 99 89

 

Tešíme sa na Váš pobyt v našom zariadení a zaručujeme Vám poskytovanie kvalitných sociálnych služieb.

 

 

Výročná správa za rok 2016 – Denný stacionár

 

 

Fotogaléria

Mesačný cenník služieb v Dennom stacionári

Stupeň odkázanostiMesačný poplatok za stupeň odkázanostiDenný poplatok za stupeň odkázanostiMesačný príspevok na stravuDenný príspevok na stravuMesačný poplatok za upratovanieDenný poplatok za upratovanieMesačný poplatok za vecné plnenia za spoločné priestoryDenný poplatok za vecné plnenia za spoločné priestoryMesačná suma úhrady spoluDenná suma úhrady spolu
III.42,00 €2,00 €94,50 €4,50 €21,00 €1,00 €16,80 €0,80 €174,30 €8,30 €
IV.54,60 €2,60 €94,50 €4,50 €21,00 €1,00 €16,80 €0,80 €186,90 €8,90 €
V.84,00 €4,00 €94,50 €4,50 €21,00 €1,00 €16,80 €0,80 €216,30 €10,28 €
VI.105,005,00 €94,50 €4,50 €21,00 €1,00 €16,80 €0,80 €237,30 €11,30 €

 

 

Plánované aktivity na rok 2017

MESIACNÁZOV AKTIVITYZODPOVEDNÝ PRACOVNÍKMIESTO KONANIA
JanuárJanuár – mesiac kreativity – výroba kreatívneho predmetu podľa vlastného výberuvšetci zamestnanciDS
 Privítanie Nového roka; Január – mesiac predsavzatí, stanovenie životných cieľov DS
 Traja králi – rozprávanie o sviatku DS
 Tréning pracovných zručností – upratovanie vianočnej výzdoby DS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov DS
    
FerbuárFebruár – mesiac zábavy, pôstu aj vyznania láskyvšetci zamestnanciDS
 Karneval v DS, klienti aj zamestnanci, výroba vlastných škrabošiek DS
 Fašiangy DS
 14.február – Deň sv. Valentína, výroba darčekov, pozdravov DS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov DS
    
MarecMesiac knihy – rozprávanie o obľúbenej knihe, čítanie obľúbených úryvkovvšetci zamestnanciDS
 Oslava MDŽ – spoločenské posedenie DS
 Vystúpenie Adama Okruhlicu, hudobné trio oldies muziky, gitara a spev… DS
 Rozlúčka so zimou, Privítanie jari – tréning pracovných zručností; výzdoba DS DS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov DS
    
AprílApríl – mesiac géniov a bláznovvšetci zamestnanciDS
 Apríl – mesiac lesov; výroba kreatívnych predmetov z lesných plodov, výzdoba DS DS
 Mesiac boja proti rakovine, 15.apríl – Deň narcisov DS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov DS
    
MájMáj – mesiac lásky – hľadanie srdiečok vo svojom okolí (príroda, predmety okolo nás)všetci zamestnanciDS
 Deň matiek – oslava, spoločenské podujatie DS
 Máj – mesiac vône kvetov – výzdoba DS kvetmi, maľovanie, kreslenie kvetov DS
 9.máj – Deň Európy – vedomostný kvíz DS
 Vystúpenie detí zo ZŠ Rajčianska DS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov DS
    
    
JúnJún – mesiac zdravej výživy, ochrany prírodyvšetci zamestnanciDS
 Deň otcov – tretia nedeľa v mesiaci jún – oslava DS
 MDD – rozprávanie o deťoch, výroba darčekov ako poďakovanie za starostlivosť DS
 Vedomostná súťaž DS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov DS
    
JúlJúl – mesiac búrok, veľkých horúčav a žatvyvšetci zamestnanciDS
 Dôležitosť pitného režimu, rozprávanie o vode DS
 Rozprávanie o najkrajších dovolenkách, pozeranie fotografií DS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov DS
    
AugustAugust – mesiac zrelého obilia, žltých slnečníc a končiacich prázdninvšetci zamestnanciDS
 Kreslenie / maľovanie slnečníc podľa predlohy Vincenta van Gogha DS
 Medzinárodný deň ľavákov – 13.august – súťaže v kreslení ľavou rukou (ľaváci pravou) DS
 29.august – SNP; rozhovory, spomienky DS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov DS
    
SeptemberSeptember – mesiac babieho leta, zberu a prvých príprav na zimuvšetci zamestnanciDS
 Príprava jesennej výzdoby, rozlúčka s letom – pracovné zručnosti DS
 13.september – Medzinárodný deň čokolády a Deň pozitívneho myslenia DS
 – rozhovory, zmysel života, radosť z maličkostí – napr. z čokolády DS
 21.september – Medzinárodný deň Alzheimerovej choroby – prevencia, tréning mozgu DS
 Beseda s psychológom – Mária Tothová Šimčáková DS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov DS
    
OktóberOktóber – mesiac úcty k staršímvšetci zamestnanciDS
 Turnaj v Človeče, nehnevaj sa! DS
 Vyrezávanie tekvičiek, maľovanie a viazanie kytíc z farebného lístia – výstavka DS
 Výroba spomienkových vencov ku dňu zosnulých z prírodného materiálu DS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov DS
    
    
    
NovemberNovember – mesiac fotografie – prezeranie fotografiívšetci zamestnanciDS
 Urob si svoje foto – na pohár, na vankúšik, na puzzle…. DS
 Spomienka na zosnulých DS
 13.november – Medzinárodný deň nevidiacich. Skúsme zatvoriť oči a precítiť ich svet. DS
 – pokus nakresliť jednoduchý obrázok so zatvorenými očami DS
 16.november – Deň poézie; zloženie krátkej básničky, prednes DS
 Príprava na advent DS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov DS
    
DecemberDecember – mesiac šťastia a láskyvšetci zamestnanciDS
 Mikulášska nádielka pre klientov DS
 Výroba adventných vencov DS
 13.december – sv. Lucia, Deň čarodejníc – hry v zmysle tradícií DS
 Príprava vianočného pečiva (nepečeného) DS
 Príprava Vianočnej výzdoby v priestoroch DS a darčekov – tréning pracovných zručností DS
 Oslavy Vianoc, zdobenie stromčeka, „posedenie pod jedličkou“, obdarúvanie sa navzájom DS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov DS
    
X