Číslo VZN/rokNázov VZNSchválené dňa / Účinnosť dňaČíslo uznesenia / zo dňa
Rok 2017
1/2017Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28.2.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa28.02.2017
10.07.2017
276/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017
Rok 2016
6/2016Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.  6/2016 zo dňa 13.12.2016 o podmienkach poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady za sociálnu službu, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia  Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa  č. 4/2015 zo dňa 22.09.2015 o podmienkach poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady za sociálnu službu, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa (ďalej aj „VZN“) č. 4/2010 zo dňa 16.11.2010 o podmienkach poskytovania sociálnej služby – opatrovateľskej služby a  spôsobe určenia  výšky úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu, v znení VZN č. 1/2012 zo dňa 19.06.2012,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 4/2010 zo dňa 16. 11. 2010  o podmienkach poskytovania sociálnej služby13.12.2016
16.12.2016
251/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016
5/2016Všeobecne záväzné naradenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2016 zo dňa 13.12.2016 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/201513.12.2016
01.01.2017
250/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016
4/2016Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2016 zo dňa 13.12.2016 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa13.12.2016
01.01.2017
249/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016
3/2016Všeobecne záväzné naradenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2016 zo dňa 27.09.2016 o umiestnení volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách mestskej čsti Bratislava-Vrakuňa27.09.2016
19.10.2016
235/XV/2016 zo dňa 27.09.2016
2/2016Všeobecne záväzné naradenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2016 zo dňa 28.06.2016, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa28.06.2016
01.08.2016
215/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016
1/2016Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2016 zo dňa 28.06.2016 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa28.06.2016
01.09.2016
207/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016
Rok 2015
11/2015Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 11/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady za sociálnu službu, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.4/2015 zo dňa 22.09.201508.12.2015
14.12.2015
144/X/2015 zo dňa 08.12.2015
10/2015Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 10/2015 zo dňa 08.12.2015 o umiestnení volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky08.12.2015
29.12.2015
147/X/2015 zo dňa 08.12.2015
9/2015Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 7/2015, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.2/2000 o Fonde rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Vrakuňa08.12.2015
31.12.2015
141/X/2015 zo dňa 08.12.2015
8/2015Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.8/2015 zo dňa 8.12.2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava – Vrakuňa08.12.2015
01.01.2016
140/X/2015 zo dňa 08.12.2015
7/2015Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 7/2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa08.12.2015
01.01.2016
139/X/2015 zo dňa 08.12.2015
6/2015Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 zo dňa 08.12.2015 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa08.12.2015
01.01.2016
144/X/2015 zo dňa 08.12.2015
5/2015Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa08.12.2015
01.02.2016
145/X/2015 zo dňa 08.12.2015
4/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrkauňa č. 4/2015 zo dňa 22.09.2015 o podmienkach poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady za sociálnu službu, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej aj „VZN“) č. 4/2010 zo dňa 16.11.2010 o podmienkach poskytovania sociálnej služby-opatrovateľskej služby a spôsobe určenia výšky úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu, v znení VZN č. 1/2012 zo dňa 19.06.2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2010 zo dňa 16.11.2010 o podmienkach poskytovania sociálnej služby08.12.2015
14.12.2015
119/X/2015 zo dňa 08.12.2015
3/2015Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 mestskej časti Bratislava–Vrakuňa
zo dňa 28.04.2015 o podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava–Vrakuňa
28.04.2015
20.05.2015
65/V/2015 zo dňa 28.04.2015
2/2015Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2015 zo dňa 28.apríla 2015 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa28.04.2015
20.05.2015
64/V/2015 zo dňa 28.04.2015
1/2015Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
č. 1/2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
27.01.2015
20.02.2015
24/III/2015 zo dňa 27.1.2015
 Rok 2014
3/2014Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
č. 3/2014 zo dňa 16. 09 2014
ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa vo voľbách do orgánov obcí
16.09.2014
03.10.2014
713/2014 zo dňa 16.9.2014
2/2014Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
č. 2/2014 zo dňa 24. 06 2014
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2013 o podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava.
24.06.2014
10.07.2014
671/2014 zo dňa 24.6.2014
1/2014Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
č. 1/2014  zo dňa 14. 04 2014
o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014
14.04.2014
29.04.2014
neúčinné
638/2014 zo dňa 14.4.2014
 Rok 2013
8/2013Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Vrakuňa
č.8 /2013  zo dňa 29.10.2013 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
29.10.2013
13.11.2013
565/2013 zo dňa 29.10.2013
7/2013Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Vrakuňa
č.7 /2013  zo dňa 29.10.2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
29.10.2013 13.11.2013564/2013 zo dňa 29.10.2013
6/2013Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Vrakuňa
č.6 /2013  zo dňa 17.9.2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na príslušný kalendárny rok.
17.09.2013
03.10.2013
540/2013 zo dňa 17.9.2013
5/2013Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Vrakuňa
č.5 /2013  zo dňa 17.9.2013 o výške mesačného príspevku na režijné náklady v školskej jedálni.
17.09.2013
03.10.2013
539/2013 zo dňa 17.9.2013
4/2013Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava -Vrakuňa č.4 /2013  zo dňa 23.4.2013 o nájme bytov.23.04.2013
15.05.2013
465/2013 zo dňa 23.4.2013
3/2013Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa23.04.2013
01.01.2014
456/2013 zo dňa 23.4.2013
2/2013Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Vrakuňa č.2 /2013  zo dňa 12.2.2013, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava –Vrakuňa č. 1/2009 zo dňa 10.03.2009 o obmedzení alebo zákaze predaja, podávania požívania alkoholických nápojov na území mestskej časti Bratislava- Vrakuňa12.02.2013
01.03.2013
425/2013 zo dňa 12.2.2013
1/2013Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 mestskej časti Bratislava–Vrakuňa zo dňa 12.02.2013 o podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava–Vrakuňa12.02.2013
01.03.2013
424/2013 zo dňa 12.2.2013
 Rok 2012
4/2012Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2012 zo dňa 11.12.2012 ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.3/2006 zo dňa 21.6.2006 o zásadách hospodárenia s majetkom v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.4/2007, všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.7/2008 a všeobecne záväzného nariadenia zo dňa 16.12.2008  a všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.2/2009 zo dňa 10.03.2009.11.12.2012
26.12.2012
398/2012 zo dňa 11.12.2012
3/2012Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2012 zo dňa 23.10.2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí23.10.2012
01.01.2013
364/2012 zo dňa 23.10.2012
2/2012Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2012 zo dňa 23.10.2012 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole23.10.2012
01.01.2013
363/2012 zo dňa 23.10.2012
1/2012Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2012 zo dňa 19.06.2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2010 zo dňa 16. 11. 2010 o podmienkach poskytovania sociálnej služby – opatrovateľskej služby a spôsobe určenia výšky úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu.19.06.2012
01.07.2012
284/2012 zo dňa 19.6.2012
 Rok 2011
2/2011Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2011 zo dňa 8.11.2011, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Vrakuňa č. 6/2008 zo dňa 09.09.2008 o príspevku na čiastočnú úhradu  nákladov v školskej jedálni a o podmienkach jeho úhrady08.11.2011
01.01.2012
165/2011 zo dňa 8.11.2011
1/2011Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2011 zo dňa 8.11.2011,ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti  Bratislava Vrakuňa č. 4/2008 zo dňa 09.09.2008 o príspevku za pobyt dieťaťa v materskej školke08.11.2011
01.01.2012
164/2011 zo dňa 8.11.2011
 Rok 2010
4/2010Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2010 o podmienkach poskytovania sociálnej služby – opatrovateľskej služby a spôsobe určenia výšky úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu zo dňa 16.11.2010.Prílohy: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby
16.11.2010
01.01.2011
532/2010 zo dňa 16.11.2010
3/2010Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2010 o vymedzení miesť na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 27.11.2010 na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa21.09.2010
10.10.2010
neúčinné
506 zo dňa 21.9.2010
2/2010Všeobecne záväzné nariadenie č. 2  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o symboloch mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a ich používaní z 30.03.201030.03.2010
16.04.2010
439 zo dňa 30.3.2010
1/2010Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2010 zo dňa 30.03.2010,  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 8/2008 v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  č. 4/2009 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa30.03.2010
15.04.2010
438 zo dňa 30.3.2010
 Rok 2009
7/2009Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 7/2009 zo dňa 15.12.2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na príslušný kalendárny rok15.12.2009
01.01.2010
413 zo dňa 15.12.2009
6/2009Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 6/2009 zo dňa 10.11.2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí10.11.2009
01.01.2010
403 zo dňa 10.11.2009
5/2009Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2009 zo dňa 23.6.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately23.06.2009
16.07.2009
366 zo dňa 23.6.2009
4/2009Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2009 zo dňa 23.6.2009, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 8/2008 zo dňa 16.12.2008 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa23.06.2009
15.07.2009
365 zo dňa 23.06.2009
3/2009Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2009 zo dňa 22.04.2009 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií pre voľby do Európskeho parlamentu dňa 06.06.2009 na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa22.04.2009 13.05.2009
neúčinné
349 zo dňa 22.04.2009
2/2009Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2009 zo dňa 10.03.2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2006 o zásadách hospodárenia s majetkom v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2007 a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 7/200810.03.2009
27.03.2009
336 zo dňa 10.03.2009
1/2009Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2009 zo dňa 10.03.2009 o obmedzení alebo zákaze predaja a požívania alkoholických nápojov  na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa10.03.2009
27.03.2009
335 zo dňa 10.03.2009
 Rok 2008
9/2008Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.9/2008  zo dňa 16.12.2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole16.12.2008
01.01.2009
312 zo dňa 16.12.2008
8/2008Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 8/2008 zo dňa 16.12.2008 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
Prílohy: Oznámenie vzniku-zániku daňovej povinnosti za psa
Oznámenie vzniku-zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstvava
Oznámenie vzniku-zániku daňovej povinnosti za predajné automaty
Oznámenie vzniku-zániku daňovej povinnosti za nevýherné hracie prístroje
16.12.2008
01.01.2009
311 zo dňa 16.12.2008
7/2008Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  č. 7/2008 zo dňa 16.12.2008 ktorým sa menia niektoré všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v súvislosti so zavedením meny euro v SR
Prílohy: Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a formy zabezpečovania kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby
16.12.2008
01.01.2009
310 zo dňa 16.12.2008
6/2008Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 6/2008 zo dňa 09.09.2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a o podmienkach jeho úhrady09.09.2008
01.10.2008
265/3 zo dňa 9.9.2008
5/2008Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2008 zo dňa 09.09.2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí09.09.2008
01.10.2008
265/2 zo dňa 9.9.2008
4/2008Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2008 zo dňa 09.09.2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole09.09.2008
01.10.2008
265/1 zo dňa 9.9.2008
3/2008Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 01.04.2008 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Nová Vrakuňa15.04.2008
13.05.2008
215 zo dňa 15.4.2008
2/2008Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 26.03.2008, ktorým  sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  č. 4/2003 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ Bratislava-Vrakuňa04.03.2008
26.03.2008
199 zo dňa 4.3.2008
1/2008Všeobecne záväzné nariadenieč. 1/2008 mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 26.03.2008 o podmienkach držania psov na území MČ Bratislava-Vrakuňa04.03.2008
26.03.2008
200 zo dňa 4.3.2008
 Rok 2007
5/2007Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2007 zo dňa 11.12.2007 o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie11.12.2007
28.12.2007
176 zo dňa 11.12.2007
4/2007Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2007 zo dňa 11.12.2007 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2006 o zásadách hospodárenia s majetkom11.12.2007
28.12.2007
175 zo dňa 11.12.2007
3/2007Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2007 o miestnych daniach v MČ Bratislava-Vrakuňa  zo dňa 11.12.200711.12.2007
2/2007Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2007 zo dňa 15. mája 2007 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Vrakuna15.05.2007
02.06.2007
76 zo dňa 15.5.2007
1/2007Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2007 zo dňa 27.3.2007 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2005 zo dňa 22.2.2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2006 zo dňa 21.6.200627.03.2007
12.04.2007
51 zo dňa 27.3.2007
 Rok 2006
4/2006Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2006 z 25.10.2006 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov25.10.2006
29.11.2006
3/2006Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č 3/2006 zo dňa 21.6.2006 o zásadách hospodárenia s majetkom21.06.2006
04.08.2006
709 zo dňa 21.6.2006
2/2006Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa číslo 2/2006 zo dňa 21.6.2006 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2005 zo dňa 2.2.2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa21.06.2006
06.07.2006
688 zo dňa 21.6.2006
1/2006Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2006 zo dňa 26. apríla 2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
Prílohy: Trhový poriadok pre trhovisko na Rajeckej ulici
26.04.2006
26.04.2006
 Rok 2005
2/2005Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2005 zo dňa 16.11.2005 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Horné diely, Vrakuňa, Bratislava v katastrálnom území MČ Vrakuňa21.11.2005
21.12.2005
1/2005Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2005 zo dňa 2.2.2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
Prílohy: Územný plán zóny nová Vrakuňa
02.02.2005
17.02.2005
 Rok 2004
3/2004Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2004, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/1999 o zásadách hospodárenia s majetkom MČ v znení VZN č.5/2000, č. 2/2003, č. 5/2003 a č. 3/2004.
2/2004Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2004 o určení výšky sadzieb miestnych poplatkov a poskytnutí úľav z miestnych poplatkov
1/2004Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2004 zo dňa 28.1.2004 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa28.01.2004
13.02.2004
 Rok 2003
7/2003Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 7/2003 zo dňa 18.10.2003 o určení výšky sadzieb a koeficientov dane z nehnuteľností a o poskytnutí daňových úľav pre rok 200401.01.2004
4/2003Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2003 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa24.09.2003
11.10.2003
1/2003Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2003 o určení školských obvodov07.05.2003
01.09.2003
70 zo dňa 27.5.2003
 Rok 2000
2/2000Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/200 o Fonde rozvoja bývania Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa27.06.2000
13.07.2000
241 zo dňa 27.6.2000
1/2000Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2000 o prevode vlastníctva nebytových priestorov v obytných domoch08.02.2000
25.02.2000
169 zo dňa 8.2.2000