DátumPopis
02.07.2019Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností  – pozemkov registra „C“ parc. č. 2576/6, 2576/7, 2578, 2579 na Hradskej ulici v Bratislave
Tlačivo záväznej ponuky
ÚPI
14.06.2019Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností  – pozemkov registra „C“ parc. č. 2576/6, 2576/7, 2578, 2579 na Hradskej ulici v Bratislave
Tlačivo záväznej ponuky
ÚPI
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
14.06.2019Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti  – 3 izbový byt na Jedľovej 2  v Bratislave
Tlačivo záväznej ponuky
FotodokumentáciaZápisnica z vyhodnotenia súťaže
14.06.2019Vyhlásenie súťaže na prenájom pozemku parc. č. 889/4 a časť pozemku par. č. 889/9 na Ráztočnej ul. v Bratislave
Tlačivo záväznej ponuky
ÚPI
10.06.2019Návrh na predĺženie doby nájmu na prenájom časti protihlukovej steny postavenej na pozemku parc. č.  1225/1- zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vrakuňa, na umiestnenie reklamných stavieb v počte 4 ks, nachádzajúcej sa na  Hradskej – Železničnej     ul. v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb.  o  majetku obcí v znení neskorších predpisov v prospech spoločnosti ISPA, spol. s.r.o., so sídlom na Kopčianska ul. č.  92, 851 01  Bratislava,  IČO: 31328717.
23.05.2019Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností – pozemkov registra „C“ parc. č. 2576/6, 2576/7, 2578, 2579 na Hradskej ulici v Bratislave
Tlačivo záväznej ponuky
ÚPI
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
17.05.2019Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti – 3 izbový byt na Jedľovej 2 v Bratislave
Tlačivo záväznej ponuky
Fotodokumentácia
06.05.2019Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností – pozemkov registra „C“ parc. č. 2576/6, 2576/7, 2578, 2579 na Hradskej ulici v Bratislave
Tlačivo záväznej ponuky
ÚPI
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
10.04.2019Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zverejňuje zámer predaja akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s. Žilina priamym predajom
10.04.2019Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností  – pozemkov registra „C“ parc. č. 2576/6, 2576/7, 2578, 2579 na Hradskej ulici v Bratislave
Súťažný návrh
ÚPI + katastrálna mapa
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
01.04.2019Vyhlásenie zámeru o nájme pozemkov, vybudovanie verejného parku a strediska VPS – rokovanie MZ 16.4.2019
01.04.2019Návrh na predĺženie doby nájmu na pozemky  parc. č. 3392/8 a  parc. č. 3392/9 (zastavané plochy), k. ú. Vrakuňa, nachádzajúce sa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave, ako prípad  hodný osobitného zreteľa v  zmysle § 9a  ods. 9 písm. c)  zák.  č.  138/1991 Zb.     o  majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov    v prospech     spoločnosti  TERMMING,  a. s.,    Jarošova    2961/1,  831 03    Bratislava, IČO: 35 972 254
01.04.2019Vyhlásenie súťaže na nájom športového areálu na zriadenie tenisových kurtov na Bodvianskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa
Zápisniza z vyhodnotenia súťaže
26.03.2019Vyhlásenie súťaže na nájom nebytového priestoru na Bodvianskej ul. 21/A v Bratislave, k. ú. Vrakuňa
Súťažný návrh
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
08.03.2019Vyhlásenie súťaže na predaj nehnuteľností  – pozemkov registra „C“ parc. č. 2576/6, 2576/7, 2578, 2579 na Hradskej ulici v Bratislave
Súťažný návrh
ÚPI + katastrálna mapa
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
20.12.2018Vyhlásenie súťaže na prenájom pozemku parc. č. 889/4 a časť pozemku par. č. 889/9 na Ráztočnej ul. v Bratislave
Zápisnica z vyhodnotenia súťaze
28.09.2018Vyhlásenie súťaže na prenájom pozemku parc. č. 889/4 a časť pozemku par. č. 889/9 na Ráztočnej ul. v Bratislave
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
22.07.2018Prenájom časti betónovej plochy postavenej na pozemku parc. č. 491/57-zastavané plochy a nádvoria pod existujúcim predajným stánkom o výmere 6m2 na Trhovisku Rajecká v Bratislave, v prospech FO-podnikateľ: Iveta Davidovičová – ALO, IČO: 30 896 908, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
11.06.2018Vyhlásenie zámerov nakladania s majetkom – prípady hodné osobitného zreteľa
07.06.2018Vyhlásenie súťaže na nájom tenisových kurtov na Bodvianskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa
Zápisnica – oznámenie o výsledku vyhodnotenia súťaže
30.01.2018Vyhlásenie súťaže na prenájom pozemku parc. č. 3168/12 na Majerskej ulici v Bratislave
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
30.01.2018Vyhlásenie súťaže na prenájom pozemkov parc. č. 889/4 a časť parc. č. 889/9 na Ráztočnej ul. v Bratislave
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
04.01.2018Zverejnenie zámeru prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu – reklamné stavby na ŠK Vrakuňa Bratislava
15.12.2017Súťaž na predaj hnuteľného majetku
Informácia o výsledku
06.10.2017Vyhlásenie súťaže na prenájom pozemkov parc. č. 889/4 a časť parc. č. 889/9 na Ráztočnej ul. v Bratislave
Zápisnica z 2.11.17 – Ráztočná vyhodnotenie
06.10.2017Vyhlásenie súťaže na prenájom pozemku parc. č. 3168/12 na Majerskej ulici v Bratislave
Zápisnica z 2.11.17 – Majerská vyhodnotenie
11.08.2017Vyhlásenie súťaže na prenájom nebytových priestorov na Bodvianskej ulici 21A, súpisné číslo 13506 v Bratislave
Tlačivo záväznej ponuky   S Ú Ť A Ž N Ý   N Á V R H
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
09.08.2017Vyhlásenie zámeru na dlhodobý prenájom pozemkov parc. č. 3605/1 a parc. č. 3605/2, na Žitavskej ul. v Bratislave a predloženie návrhov projektovej štúdie
Záznam z vyhodnotenia súťaže
18.07.2017Bratislava-Vrakuňa vyhlasuje súťaž na prenájom nebytových priestorov na Bodvianskej ul., súpisné číslo 13506 v Bratislave, postavené na pozemku parc. č. 1150/4, LV č. 1, vo vlastníctve hl.m. SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti o výmere 45,50 metrov štvorcových
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
15.12.2016Predaj prebytočného majetku MČ formou priameho predaja
Informácia o výsledku
29.09.2015Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na dlhodobý prenájom Zdravotného strediska na Bebravskej ul. 34 v Bratislave
+ zrušenie obchodnej verejnej súťaže 16.2.2016
18.08.2014Nájom nebytových priestorov na Poľnohospodárskej ul. č. 27/B
01.07.2014Nájom nebytových priestorov na Hradskej – Dvojkrížnej ul. č. 3
01.07.2014Nájom nebytových priestorov na Poľnohospodárskej ul. č. 27/B
+ zrušenie súťaže (08.08.2014)
02.06.2014Nájom nebytových priestorov na Poľnohospodárskej ul. č. 27/B
30.04.2014Nájom nebytových priestorov na Poľnohospodárskej 27/B
19.12.2013Vyhlásenie súťaže – prenájom 8 garážových státí na Poľnohospodárskej 27/B v Bratislave (objekt „221“)
11.11.2013Vyhlásenie súťaže – prenájom 8 garážových státí na Poľnohospodárskej 27/B v Bratislave (objekt „221“)
30.09.2013Vyhlásenie súťaže – prenájom 8 garážových státí na Poľnohospodárskej 27/B v Bratislave (objekt „221“)
01.07.2013MČ Bratislava-Vrakuňa na základe uznesenia MZ MČ Bratislava – Vrakuňa č. 500/2013 zo dňa 18.06.2013 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov v Bratislave na Bučinovej ul.č. 12-14.
X