DátumPopis
09.09.2019Vyhlásenie zámeru na nájom  pozemku na Žitavskej  ul. ako prípad hodný osobitného zreteľa
09.09.2019Vyhlásenie zámeru na nájom časti pozemkov na Rajeckej ul. ako prípad hodný osobitného zreteľa
09.09.2019Vyhlásenie zámeru na nájom Multifunkčného ihriska na Hnileckej ul. v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
09.09.2019Predĺženie doby nájmu časti pozemku parc. č. 889/9 – zastavané  plochy a nádvoria pod existujúcou reklamnou stavbou, na dobu určitú v trvaní 5 rokov v prospech  spoločnosti ISPA,  spol. s r.o.,  so  sídlom  na  Kopčianska  ul. č. 92,  851 01   Bratislava, IČO: 31328717, ako prípad  hodný osobitného zreteľa
09.09.2019Nájom časti pozemku parc. č. 18/4-zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa pod predajným stánkom o výmere 23 m2, nachádzajúceho sa na Šíravskej ulici v Bratislave
02.07.2019Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností  – pozemkov registra „C“ parc. č. 2576/6, 2576/7, 2578, 2579 na Hradskej ulici v Bratislave
Tlačivo záväznej ponuky
ÚPI
14.06.2019Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností  – pozemkov registra „C“ parc. č. 2576/6, 2576/7, 2578, 2579 na Hradskej ulici v Bratislave
Tlačivo záväznej ponuky
ÚPI
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
14.06.2019Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti  – 3 izbový byt na Jedľovej 2  v Bratislave
Tlačivo záväznej ponuky
FotodokumentáciaZápisnica z vyhodnotenia súťaže
14.06.2019Vyhlásenie súťaže na prenájom pozemku parc. č. 889/4 a časť pozemku par. č. 889/9 na Ráztočnej ul. v Bratislave
Tlačivo záväznej ponuky
ÚPI
10.06.2019Návrh na predĺženie doby nájmu na prenájom časti protihlukovej steny postavenej na pozemku parc. č.  1225/1- zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vrakuňa, na umiestnenie reklamných stavieb v počte 4 ks, nachádzajúcej sa na  Hradskej – Železničnej     ul. v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb.  o  majetku obcí v znení neskorších predpisov v prospech spoločnosti ISPA, spol. s.r.o., so sídlom na Kopčianska ul. č.  92, 851 01  Bratislava,  IČO: 31328717.
23.05.2019Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností – pozemkov registra „C“ parc. č. 2576/6, 2576/7, 2578, 2579 na Hradskej ulici v Bratislave
Tlačivo záväznej ponuky
ÚPI
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
17.05.2019Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti – 3 izbový byt na Jedľovej 2 v Bratislave
Tlačivo záväznej ponuky
Fotodokumentácia
06.05.2019Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností – pozemkov registra „C“ parc. č. 2576/6, 2576/7, 2578, 2579 na Hradskej ulici v Bratislave
Tlačivo záväznej ponuky
ÚPI
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
10.04.2019Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zverejňuje zámer predaja akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s. Žilina priamym predajom
10.04.2019Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností  – pozemkov registra „C“ parc. č. 2576/6, 2576/7, 2578, 2579 na Hradskej ulici v Bratislave
Súťažný návrh
ÚPI + katastrálna mapa
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
01.04.2019Vyhlásenie zámeru o nájme pozemkov, vybudovanie verejného parku a strediska VPS – rokovanie MZ 16.4.2019
01.04.2019Návrh na predĺženie doby nájmu na pozemky  parc. č. 3392/8 a  parc. č. 3392/9 (zastavané plochy), k. ú. Vrakuňa, nachádzajúce sa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave, ako prípad  hodný osobitného zreteľa v  zmysle § 9a  ods. 9 písm. c)  zák.  č.  138/1991 Zb.     o  majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov    v prospech     spoločnosti  TERMMING,  a. s.,    Jarošova    2961/1,  831 03    Bratislava, IČO: 35 972 254
01.04.2019Vyhlásenie súťaže na nájom športového areálu na zriadenie tenisových kurtov na Bodvianskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa
Zápisniza z vyhodnotenia súťaže
Oznam –  zrušenie súťaže
26.03.2019Vyhlásenie súťaže na nájom nebytového priestoru na Bodvianskej ul. 21/A v Bratislave, k. ú. Vrakuňa
Súťažný návrh
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
08.03.2019Vyhlásenie súťaže na predaj nehnuteľností  – pozemkov registra „C“ parc. č. 2576/6, 2576/7, 2578, 2579 na Hradskej ulici v Bratislave
Súťažný návrh
ÚPI + katastrálna mapa
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
20.12.2018Vyhlásenie súťaže na prenájom pozemku parc. č. 889/4 a časť pozemku par. č. 889/9 na Ráztočnej ul. v Bratislave
Zápisnica z vyhodnotenia súťaze
28.09.2018Vyhlásenie súťaže na prenájom pozemku parc. č. 889/4 a časť pozemku par. č. 889/9 na Ráztočnej ul. v Bratislave
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
22.07.2018Prenájom časti betónovej plochy postavenej na pozemku parc. č. 491/57-zastavané plochy a nádvoria pod existujúcim predajným stánkom o výmere 6m2 na Trhovisku Rajecká v Bratislave, v prospech FO-podnikateľ: Iveta Davidovičová – ALO, IČO: 30 896 908, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
11.06.2018Vyhlásenie zámerov nakladania s majetkom – prípady hodné osobitného zreteľa
07.06.2018Vyhlásenie súťaže na nájom tenisových kurtov na Bodvianskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa
Zápisnica – oznámenie o výsledku vyhodnotenia súťaže
30.01.2018Vyhlásenie súťaže na prenájom pozemku parc. č. 3168/12 na Majerskej ulici v Bratislave
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
30.01.2018Vyhlásenie súťaže na prenájom pozemkov parc. č. 889/4 a časť parc. č. 889/9 na Ráztočnej ul. v Bratislave
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
04.01.2018Zverejnenie zámeru prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu – reklamné stavby na ŠK Vrakuňa Bratislava
15.12.2017Súťaž na predaj hnuteľného majetku
Informácia o výsledku
06.10.2017Vyhlásenie súťaže na prenájom pozemkov parc. č. 889/4 a časť parc. č. 889/9 na Ráztočnej ul. v Bratislave
Zápisnica z 2.11.17 – Ráztočná vyhodnotenie
06.10.2017Vyhlásenie súťaže na prenájom pozemku parc. č. 3168/12 na Majerskej ulici v Bratislave
Zápisnica z 2.11.17 – Majerská vyhodnotenie
11.08.2017Vyhlásenie súťaže na prenájom nebytových priestorov na Bodvianskej ulici 21A, súpisné číslo 13506 v Bratislave
Tlačivo záväznej ponuky   S Ú Ť A Ž N Ý   N Á V R H
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
09.08.2017Vyhlásenie zámeru na dlhodobý prenájom pozemkov parc. č. 3605/1 a parc. č. 3605/2, na Žitavskej ul. v Bratislave a predloženie návrhov projektovej štúdie
Záznam z vyhodnotenia súťaže
18.07.2017Bratislava-Vrakuňa vyhlasuje súťaž na prenájom nebytových priestorov na Bodvianskej ul., súpisné číslo 13506 v Bratislave, postavené na pozemku parc. č. 1150/4, LV č. 1, vo vlastníctve hl.m. SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti o výmere 45,50 metrov štvorcových
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
15.12.2016Predaj prebytočného majetku MČ formou priameho predaja
Informácia o výsledku
29.09.2015Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na dlhodobý prenájom Zdravotného strediska na Bebravskej ul. 34 v Bratislave
+ zrušenie obchodnej verejnej súťaže 16.2.2016
18.08.2014Nájom nebytových priestorov na Poľnohospodárskej ul. č. 27/B
01.07.2014Nájom nebytových priestorov na Hradskej – Dvojkrížnej ul. č. 3
01.07.2014Nájom nebytových priestorov na Poľnohospodárskej ul. č. 27/B
+ zrušenie súťaže (08.08.2014)
02.06.2014Nájom nebytových priestorov na Poľnohospodárskej ul. č. 27/B
30.04.2014Nájom nebytových priestorov na Poľnohospodárskej 27/B
19.12.2013Vyhlásenie súťaže – prenájom 8 garážových státí na Poľnohospodárskej 27/B v Bratislave (objekt „221“)
11.11.2013Vyhlásenie súťaže – prenájom 8 garážových státí na Poľnohospodárskej 27/B v Bratislave (objekt „221“)
30.09.2013Vyhlásenie súťaže – prenájom 8 garážových státí na Poľnohospodárskej 27/B v Bratislave (objekt „221“)
01.07.2013MČ Bratislava-Vrakuňa na základe uznesenia MZ MČ Bratislava – Vrakuňa č. 500/2013 zo dňa 18.06.2013 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov v Bratislave na Bučinovej ul.č. 12-14.
X