Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Sídlo:Šíravská 7, 821 07  Bratislava
IČO:00 603 295
DIČ:2020840118
IČ DPH:nie je platiteľom DPH
Štatutárny zástupca:JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
e-mail:vrakuna@vrakuna.sk
Telefón:+421 240204811

 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v  zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Smernica  upravujúca záväzné postupy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Zákazky s nízkou hodnotou
Aktuálny zoznam

 

Názovdátum Výsledok
29.10.2018
25.10.2018Informácia o výsledku obstarávania
12.10.2018
04.10.2018Informácia o výsledku obstarávania
22.08.2018Informácia o výsledku obstarávania 
13.07.2018Informácia o výsledku obstarávania
13.07.2018Informácia o výsledku obstarávania
12.07.2018Informácia o výsledku obstarávania
11.07.2018Informácia o výsledku obstarávania
Predmet zákazky: „Obnova parkovacích miest – vodorovné a zvislé dopravné značenie, doplnenie vyhradených parkovacích miest“
„Príloha č. 1, Identifikačné údaje uchádzača.docx“
„Príloha č. 2, Opis predmetu zákazky.docx“
„Príloha č. 3, Výkaz výmer.xlsx“
„Príloha č. 4, Návrh na plnenie kritérií.docx“
„Príloha č. 5, Návrh Rámcovej dohody.docx“
„Príloha č. 6, Vyhlásenie uchádzača.docx“
„Redakčná oprava“
03.07.2018 Informácia o výsledku obstarávania
15.06.2018Informácia o výsledku obstarávania
13.06.2018Informácia o výsledku obstarávania
11.06.2018Informácia o výsledku obstarávania
06.06.2018Informácia o výsledku obstarávania
06.06.2018Informácia o výsledku obstarávania
04.06.2018Informácia o výsledku obstarávania
22.05.2018Informácia o výsledku obstarávania
18.05.2018Informácia o výsledku obstarávania
26.04.2018Informácia o výsledku obstarávania
18.04.2018Informácia o výsledku obstarávania
10.04.2018Informácia o výsledku obstarávania
20.03.2018
19.03.2018Informácia o výsledku obstarávania
14.03.2018 Informácia o výsledku obstarávania
23.02.2018 Informácia o výsledku obstarávania
20.02.2018 Informácia o výsledku obstarávania
30.01.2018 Informácia o výsledku obstarávania

Archív

 

Elektronický kontraktačný systém

Verejné obstarávanie zákaziek na portáli Úradu pre verejné obstarávanie

X