Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Sídlo:Šíravská 7, 821 07  Bratislava
IČO:00 603 295
DIČ:2020840118
IČ DPH:nie je platiteľom DPH
Štatutárny zástupca:JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
e-mail:vrakuna@vrakuna.sk
Telefón:+421 240204811

 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v  zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Smernica  upravujúca záväzné postupy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Zákazky s nízkou hodnotou
Aktuálny zoznam

 

Názovdátum Výsledok
Hlasové telekomunikačné služby
Príloha č.1: Opis predmetu zákazky
Príloha č.4: Vyhlásenie uchádzača
21.03.2019
Operatívny leasing osobného motorového vozidla
14.03.2019
Jarné a jesenné upratovanie
Príloha č.4: Vyhlásenie uchádzača
04.03.2019
Rekonštrukcia objektu MÚ Vrakuňa, I. etapa – výmena okien a balkónových dverí
Príloha č.3: Výkaz výmer
Príloha č.5: Zmluva o dielo (návrh)
22.02.2019
Externý manažment projektov financovaných z EŠIF
Príloha č.1: Opis predmetu zákazky
14.01.2019Informácia o výsledku obstarávania
Určenie predpokladanej hodnoty zákazky „Externý manažment projektov financovaných z EŠIF“
09.01.2019
Zimná údržba komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov, priechodov pre chodcov a verejných priestranstiev v katastrálnom území mestskej časti Bratislava–Vrakuňa
02.01.2019

Archív

 

Elektronický kontraktačný systém

Verejné obstarávanie zákaziek na portáli Úradu pre verejné obstarávanie

X