DátumPopis
07.06.2018„Vyhlásenie súťaže na nájom tenisových kurtov na Bodvianskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa“
Zápisnica – oznámenie o výsledku vyhodnotenia súťaže
30.1.2018„Vyhlásenie súťaže na prenájom pozemku parc. č. 3168/12 na Majerskej ulici v Bratislave“
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
30.1.2018„Vyhlásenie súťaže na prenájom pozemkov parc. č. 889/4 a časť parc. č. 889/9 na Ráztočnej ul. v Bratislave“
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
15.12.2017Súťaž na predaj hnuteľného majetku
Informácia o výsledku
06.10.2017„Vyhlásenie súťaže na prenájom pozemkov parc. č. 889/4 a časť parc. č. 889/9 na Ráztočnej ul. v Bratislave“
Zápisnica z 2.11.17 – Ráztočná vyhodnotenie
06.10.2017„Vyhlásenie súťaže na prenájom pozemku parc. č. 3168/12 na Majerskej ulici v Bratislave“
Zápisnica z 2.11.17 – Majerská vyhodnotenie
11.8.2017Vyhlásenie súťaže na prenájom nebytových priestorov na Bodvianskej ulici 21A, súpisné číslo 13506 v Bratislave
Tlačivo záväznej ponuky   S Ú Ť A Ž N Ý   N Á V R H
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
9.8.2017„Vyhlásenie zámeru na dlhodobý prenájom pozemkov parc. č. 3605/1 a parc. č. 3605/2, na Žitavskej ul. v Bratislave a predloženie návrhov projektovej štúdie“
Záznam z vyhodnotenia súťaže
18.07.2017Bratislava-Vrakuňa vyhlasuje súťaž na prenájom nebytových priestorov na Bodvianskej ul., súpisné číslo 13506 v Bratislave, postavené na pozemku parc. č. 1150/4, LV č. 1, vo vlastníctve hl.m. SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti o výmere 45,50 metrov štvorcových
Zápisnica z vyhodnotenia súťaže
15.12.2016Predaj prebytočného majetku MČ formou priameho predaja
Informácia o výsledku
29.09.2015Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na dlhodobý prenájom Zdravotného strediska na Bebravskej ul. 34 v Bratislave
+ zrušenie obchodnej verejnej súťaže 16.2.2016
18.08.2014Nájom nebytových priestorov na Poľnohospodárskej ul. č. 27/B
01.07.2014Nájom nebytových priestorov na Hradskej – Dvojkrížnej ul. č. 3
01.07.2014Nájom nebytových priestorov na Poľnohospodárskej ul. č. 27/B

+ zrušenie súťaže (08.08.2014)

02.06.2014Nájom nebytových priestorov na Poľnohospodárskej ul. č. 27/B
30.04.2014Nájom nebytových priestorov na Poľnohospodárskej 27/B
19.12.2013Vyhlásenie súťaže – prenájom 8 garážových státí na Poľnohospodárskej 27/B v Bratislave (objekt „221“)
11.11.2013Vyhlásenie súťaže – prenájom 8 garážových státí na Poľnohospodárskej 27/B v Bratislave (objekt „221“)
30.09.2013Vyhlásenie súťaže – prenájom 8 garážových státí na Poľnohospodárskej 27/B v Bratislave (objekt „221“)
01.07.2013MČ Bratislava-Vrakuňa na základe uznesenia MZ MČ Bratislava – Vrakuňa č. 500/2013 zo dňa 18.06.2013 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov v Bratislave na Bučinovej ul.č. 12-14.
X