Územný plán

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa v súlade s ustanovením čl. 42 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy na úseku územného plánovania

  • zabezpečuje obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
  • obstaráva územnoplánovacie podklady – urbanistické štúdie a územné generely
  • obstaráva a schvaľuje po dohode s Bratislavou územnoplánovaciu dokumentáciu zón a jej záväzné časti vyhlasuje nariadením mestskej časti, v uvedenom rozsahu vykonáva činnosť orgánu územného plánovania
  • aktualizuje územnoplánovaciu dokumentáciu zón

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa okrem uvedených činností  informuje žiadateľov o možnostiach využitia územia na podklade platných územnoplánovacích dokumentov vypracovaných na zonálnej úrovni.  Pre územie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa boli obstarané zonálne dokumentácie ÚPN Z Nová Vrakuňa (2006) schválený  uznesením MZ MČ V č. 738, záväzná časť vyhlásená VZN č. 3/2008  a ÚPN Z Horné diely (2005) schválený uznesením MZ MČ č. 534, č. 535, záväzná časť vyhlásená VZN č. 2/2005.
V lokalitách, ktoré sa nachádzajú mimo riešenia týchto dokumentácií aplikuje regulatívy celomestskej územnoplánovacej dokumentácie  http://www.bratislava.sk/uzemny-plan-mesta/d-11031292/p1=11050195.

 

Územnoplánovacími podkladmi vypracovanými na celomestskej úrovni sú:

http://bratislava.sk/uzemny-generel-socialnej-starostlivosti/d-11045124/p1=11050204

http://bratislava.sk/uzemny-generel-zdravotnictva/d-11045141/p1=11050204

http://bratislava.sk/uzemny-generel-skolstva/d-11045355/p1=11050204

http://bratislava.sk/uzemny-generel-sportu-a-rekreacie-hlavneho-mesta-sr-bratislavy/d-11021385/p1=11050204

http://bratislava.sk/uzemny-generel-cestovneho-ruchu-hlavneho-mesta-sr-bratislavy/d-11021433/p1=11050204

http://bratislava.sk/uzemny-generel-dopravy/d-11046681/p1=11050204

X