Transparentnosť vo Vrakuni

Prijaté dokumenty

Smernice miestneho úradu

Starosta a poslanci mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dobrovoľne zverejňuje majetkové priznanie starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

JUDr. Ing. Martin Kuruc

Priame kontakty a príslušnosť poslancov k poslaneckým obvodom a politickým stranám

Bc. Michal Behúň, PhDr. Stanislav Bruna, Ing. Ľubomír Czaja, Ing. Tomáš Galo, Ing. Michal Hrapko, Ing. Oľga Kubalíková, Ing. Ladislav Kugler, Ing. Anna MurcinováMgr. Art. Jana Némethová, Bc., Mgr. Marek Pospíchal, Mgr. Pavol Prikryl, Ing. Zuzana Schwartzová, Ing. Milan Šindler, Ing. Juraj Štubniak, Ing., Mgr. Marek Zajíček

Kontrola samosprávy

Kontrolu činnosti a chodu samosprávy vykonáva kontrolórka mestskej časti Vrakuňa.

Je určená za osobu zodpovednú na vybavovanie podnetov v zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontakt: Ing. Alena Kaňková, miestna kontrolórka. E-mail: kontrolor@vrakuna.sk
Telefón: +421 (2) 4020 4883
Smernica o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Dokumenty: Práva a povinnosti kontrolóraPravidlá kontrolnej činnosti,  Stanoviská miestneho kontrolóraSprávy z kontrolnej činnosti,  Správy z vykonaných kontrol sú zverejnené na stránke :  Miestny kontrolór

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa doposiaľ neprijal oznámenie o nekalých praktikách na miestnom úrade a v jeho organizácii.

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa má na písomné nahlasovanie nekalých praktík zriadenú aj poštovú schránku, ktorú nájdete pred vstupnými dverami do budovy Miestneho úradu na Šíravskej č. 7, Bratislava-Vrakuňa vľavo.

Informovanosť

V rámci zvýšenia informovanosti a možností participácie obyvateľov na rozvoji a budovaní mestskej časti sme pripravení v aktivitách pokračovať. Na našej webovej stránke sú okrem iného zverejnené:

Všeobecne záväzné nariadenia

Rozpočty mestskej časti Vrakuňa

Záverečné účty a výročné správy hospodárenia 

Zvukové záznamy všetkých zastupiteľstiev a zhromaždení

Kontakty na poslancov

Výsledky hlasovaní

Materiály určené na rokovanie mestského zastupiteľstva zverejnené vopred

Faktúry  objednávky  zmluvy

Informácia o prevode majetku

 

Verejné obstarávanie

Obchodné verejné súťaže

Cieľom súčasného vedenia mestskej časti je úspešná implementácia protikorupčných opatrení do verejného života.

X