Nachádzate sa tu

Stavebný úrad

Začatie UK

Zariadenie vybavenosti pre rekreačno – oddychový prírodný areál“, Bratislava, Brezová ulica, prípojka vody, prípojka kanalizácie, plynová prípojka a prípojka NN, na pozemkoch parcelné č. 3964/4 a 906 (komunikácia Brezová), kat. územie Vrakuňa.
Navrhovateľ – občianske združenie Športový klub HORY – VODA, IČO : 42363918, Stupavská 1, 83106 Bratislava, v zastúpení Ivetou Rousekovou – IRS, Ul. Česká č.7, 831 03 Bratislava.
 
Celý dokument (link)

Stavebné povolenie SP/1921/5851/2014/SÚ/JF-34

Stavebné povolenie : SP/1921/5851/2014/SÚ/JF-34 zo dňa 05.08.2014
na stavebné úpravy časti stavby : byt č. 21 na 5. nadzemnom podlaží bytového domu
stavebníčke : Ing. Veronika Jarábeková, Dvojkrížna 2, 821 07 Bratislava
miesto stavby : Bratislava, BEBRAVSKÁ ulica č. 9, 5. nadzemné podlažie bytového domu súpisné č. 13273, na parcele č. 3686/7, kat. územie Vrakuňa
 
Celý dokument (link)

Oznámenie konania o odstránení stavby

stavba:  „Nákupné centrum Žitava“
miesto stavby:  Žitavská ul. č. 3 v Bratislave, súp. č. 5044, na parc. č. 3605/1, katastrálne územie Vrakuňa
stavebník, vlastník:  Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
dôvod odstránenia:  uvoľnenie pozemku z dôvodu pripravovanej výstavby bytového domu.
 
Celý dokument (link)

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania
č. Oz/2031/7965/2014/SÚ/KE, zo dňa Bratislava 16.07.2014

Vec: Stavebný objekty: SO 02-Vodovod, SO 03-Kanalizácia, SO 04-VN prípojka, SO 05-Trafostanica, SO 06-NN rozvody, SO 07-Vonkajšie osvetlenie, SO 08-STL plynovod, KT-UPC, SO 11-Sadové úpravy, k IBV Ráztočná ul. Bratislava, na pozemku parc. č. 3212/80, 3212/53, 3213/8, 3222/14, 3222/15, 3222/16, 3223/22, 3212/79, 3222/13, 3223/23, 3223/1, 3223/2, kat. územie Vrakuňa Bratislava

Verejná vyhláška

Vec :  Zmena dokončenej stavby záhradnej chaty – prístavba, nadstavba a stavebné úpravy, Bratislava, Ihličnatá ulica, záhradná chata súpisné č. 9550 na parcele č. 3435/5 a parcela č. 3435/4, kat. územie Vrakuňa - Oznámenie o začatí spojeného územného konania so stavebným konaním
          
stavebník : Viliam BERNÁT, Hanácka 3405/2, 821 04 Bratislava
stavba : zmena dokončenej  stavby záhradnej chaty – prístavba, nadstavba a stavebné úpravy, Bratislava, Ihličnatá ulica, záhradná chata súpisné č. 9550 na parcele č. 3435/5 a parcela č. 3435/4, kat. územie Vrakuňa

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania

č. Dopr. Oz/1786/5374/2014/SÚ/KE, zo dňa Bratislava 08.07.2014

Vec: Stavebný objekt: SO 01.2 - Cesty chodníky k IBV Ráztočná ul. Bratislava, na pozemku parc. č. 3210/11, 3212/80, 3213/9, 3222/14, 3222/15, 3223/22, 3212/79, 3222/13, 3223/23, 3223/1, 3223/2, kat. územie Vrakuňa Bratislava

stavebník: ZELINA Architektonická kancelária, spol. s r.o., Novodvorská 10A, 841 02 Bratislava
miesto stavby: Ráztočná ul. Bratislava
 
Celý dokument (link)

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie č. SP/1581/5220/2014/SÚ/KE-23  

Vec:    Stavba- „Rodinný dom“ s čiastočným oplotením a s príslušnou technickou vybavenosťou v Bratislave, Hradská ulica, na pozemku parc. č. 2536/1, kat. úz. Vrakuňa Bratislava.   
       
              stavebník:          Igor Galo a Michaela Galová       
              miesto stavby:   Hradská ul., Bratislava  
 
Celý dokument (link)

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Vec: Stavba- „Rodinný dom“ s čiastočným oplotením a s príslušnou technickou vybavenosťou v Bratislave, Hradská ulica, na pozemku parc. č. 2536/1, kat. úz. Vrakuňa Bratislava.
 
stavebník: Igor Galo a Michaela Galová
miesto stavby: Hradská ul., Bratislava
 
Dokument (link)

Výzva k vyjadreniu sa k doplneniu podkladov

Výzva k vyjadreniu sa k doplneniu podkladov o neskoršie záväzné stanoviská Dopravného podniku Bratislava a.s. a Magistrátu H. m. SR Bratislavy, Oddelenia správy komunikácií pred vydaním rozhodnutia na stavbu :

Oznámenie o začatí spojeného územného konania so stavebným konaním

Stavebník – spoločnosť GLOBAL CASH s r.o., Miletičova 44, 821 09 Bratislava, IČO 45 947 660
Zmena dokončenej stavby : „Rodinný dom s 3 b. j. a ateliérom“, nadstavba a stavebné úpravy,  jestvujúca stavba súpisné číslo 13509 na parcele č. 3624/111, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka NN prípojka na parcelách č. 3610/2, 3624/117, 3624/118, 3624/126, 3624/127, 3634/1 a 3656/1, kat. územie Vrakuňa, Žitavská ulica, Bratislava
 
Ďalej k dokumentu (link)

Stránky

Design: LeNS s.r.o. Theme: Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer. Powered on Drupal