Nachádzate sa tu

Stavebný úrad

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie č. Dop/1314/6611/2013/ŠSÚ/JF-1 zo dňa 25.03.2014 :
na stavebný objekt :
SO-101 Upokojené komunikácie - vnútroareálové a
SO-102 Parkovanie
pre stavbu :   ARTCENTRO – Vrakuňa, I. etapa, Majoránová ulica, Bratislava     
stavebníkovi : ART-KPP s.r.o., Rybárska brána 1, 811 01 Bratislava, IČO 359 000 032
miesto stavby :MAJORÁNOVÁ ulica, Bratislava, stavba na pozemkoch parc. č. 3133/5, 3133/29, 3133/30, 3134/7, 3134/17 a 3134/18, kat. územie Vrakuňa
druh stavby :  inžinierska stavba

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Stavebné povolenie č. SP/292/1510/2014/SÚ/KE-10  zo dňa  24.03.2014

Vec:
Stavebné úpravy – zmena dokončenej stavby, jej časti: Prestavba bytu č. 45, na Jedľovej 5, Bratislava v bytovom dome  Jedľová 1, 3, 5, súp. č. 8596 na parc. č. 631/28, 631/29, 631/30, 631/31, 631/32, 631/33 kat. úz. Vrakuňa Bratislava.  
       
stavebník:
Anton Gossányi a Vladimíra Gossányiová      

miesto stavby:
Jedľová 5, Bratislava
 
Celý dokument (link)

Oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania
 
č. Oz/292/1510/2014/SÚ/KE,  
zo dňa  Bratislava   06.02.2014
 
Vec:                 
 
Stavebné úpravy – zmena dokončenej stavby, jej časti: Dispozičná úprava bytu, na Jedľovej 5, Bratislava v obytnom dome Jedľová 1, 3, 5, súp. č. 8596 na parc. č. 631/28, 631/29, 631/30, 631/31, 631/32, 631/33 kat. úz. Vrakuňa Bratislava.          
 
stavebník:     Anton Gossányi a Vladimíra Gossányiová
miesto stavby:   Jedľová 5, Bratislava
 

Výzva k vyjadreniu sa k doplneniu podkladov

Výzva k vyjadreniu sa k doplneniu podkladov o neskoršie záväzné stanoviská Dopravného podniku Bratislava a.s. a Magistrátu H. m. SR Bratislavy, Oddelenia správy komunikácií pred vydaním rozhodnutia na stavbu :

Stavebné povolenie

Zmena dokončenej stavby : „Rodinný dom s 3 b. j. a ateliérom, nadstavba a stavebné úpravy
Miesto stavby : jestvujúca stavba súpisné číslo 13509 na parcele č. 3624/111, kat. územie Vrakuňa, Žitavská č.22/a, 821 07 Bratislava
Stavebník : GLOBAL CASH spoločnosť s r.o., Miletičova 44, 821 09 Bratislava, IČO 45 947 660
 
Celý dokument (link)

Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE  č. ÚR/364/4337/2013/SÚ/KE- 134,  zo dňa  Bratislava   04.09.2013
 
stavba:                Cesty chodníky, inžinierske siete IBV a križovatka s cestou II/572 Ráztočná ulica, Bratislava
 
stavebník:           ZELINA Architektonická kancelária, spol. s r.o., Novodvorská 10A, 841 02 Bratislava
 
miesto stavby:   Ráztočná ulica, Bratislava
 

Oznámenie o začatí spojeného územného konania so stavebným konaním

Stavebník – spoločnosť GLOBAL CASH s r.o., Miletičova 44, 821 09 Bratislava, IČO 45 947 660
Zmena dokončenej stavby : „Rodinný dom s 3 b. j. a ateliérom“, nadstavba a stavebné úpravy,  jestvujúca stavba súpisné číslo 13509 na parcele č. 3624/111, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka NN prípojka na parcelách č. 3610/2, 3624/117, 3624/118, 3624/126, 3624/127, 3634/1 a 3656/1, kat. územie Vrakuňa, Žitavská ulica, Bratislava
 
Ďalej k dokumentu (link)

Oznámenie o začatí stavebného konania

Stavebník - ART-KPP s.r.o., Rybárska brána 1, 811 01 Bratislava, v zastúpení Ing. Stanislavom Fodrekom, Liptovská 6, 821 09 Bratislava
Stavba : ARTCENTRO – Vrakuňa, I. etapa, v členení na stavebné objekty : SO 01 Pavilón 1, SO 02 Pavilón 2, SO 03 Pavilón 3, SO 04 Pavilón 4, SO     300 Oplotenia, terénne a sadové úpravy, SO 400 Telefón a káblová TV, SO 500 Splašková kanalizácia pre Pavilóny 1 až 4 a žumpa, SO 520 Vodovodná prípojka pre Pavilón 1 až 4, SO 600 VN rozvody, SO 620 NN rozvody, SO 630 VO, SO 700 STL plynovod a prípojky

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania č. Oz/1314/6611/2013/SÚ/JF :

Stavebné objekty : SO-101 Upokojené komunikácie-vnútroareálové a SO-102 Parkovanie, stavby : ARTCENTRO – Vrakuňa, I. etapa, Majoránová ulica, Bratislava, stavba na pozemkoch parc. č. 3133/5, 3133/29, 3133/30, 3134/7, 3134/17 a 3134/18, kat. územie Vrakuňa, stavebník - ART-KPP s.r.o., Rybárska brána 1, 811 01 Bratislava.

Celý dokument (link)

Oznámenie o začatí stavebného konania

Stránky

Design: LeNS s.r.o. Theme: Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer. Powered on Drupal