Stravovanie žiakov ZŠ a detí v MŠ

Žiaci základných škôl sa majú možnosť stravovať v školských jedálňach, ktoré sú súčasťou základnej a materskej školy.

Školská jedáleň pri základnej škole a školská jedáleň pri materskej škole poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca.

Príspevok na režijné náklady školskej jedálne pri základnej škole vo výške 3,00 €/mesiac uhrádza zákonný zástupca vopred spolu s nákladmi na nákup potravín.

Príspevok na režijné náklady školskej jedálne pri materskej škole vo výške 3,50 €/mesiac uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred spolu s nákladmi na nákup potravín. Tento príspevok uhrádzajú aj rodičia detí, ktoré si do materskej školy zo zdravotných dôvodov sami prinášajú vlastnú stravu.

Príspevok na režijné náklady školskej jedálne uhrádzajú zamestnanci materskej školy a základnej školy a cudzí stravníci všetkých vekových kategórií vo výške skutočných režijných nákladov potrebných na prípravu jedného jedla. Výšku príspevku určí riaditeľ školy.

Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na režijné náklady školskej jedálne za dieťa alebo žiaka, ktorému bola priznaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (v zmysle Oznámenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o priznaní dotácie na stravu).

Uhradený príspevok na réžiu sa za neodobraté jedlo zákonnému zástupcovi dieťaťa, žiaka a cudzím stravníkom nevracia.

 

VZN O určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách platné od 01.09.2016

VZN O určení výšky finančných príspevkov na mzdy a prevádzku na dieťa v MŠ a žiaka v ŠJ v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa platné od 15.01.2019

VZN O určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriadovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa platné od 01.09.2019

X