Stavebný úrad

Činnosť stavebného úradu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

 

1. v prenesenom výkone štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), oddielov 7 a 8 1. časti a ostatných častí, vykonáva rozhodovaciu činnosť, najmä:

vedie územné konania, okrem územia vojenských obvodov a vydáva územné rozhodnutia podľa §39 stavebného zákona:

  • rozhodnutia o umiestnení stavby
  • rozhodnutia o využití územia,
  • rozhodnutia o chránenej časti krajiny (o chránenom území alebo o ochrannom pásme),
  • rozhodnutia o stavebnej uzávere,

–         povoľuje výnimky z rozhodnutia o chránenom území, o ochrannom pásme a o stavebnej uzávere a povoľuje zmenu právoplatného územného rozhodnutia podľa § 41 stavebného zákona,rozhoduje o predĺžení platnosti územného rozhodnutia podľa §40 stavebného zákona, vybavuje ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác podľa §57 stavebného zákona, vedie stavebné konania a vydáva stavebné povolenia na stavby a ich zmeny (t. zn. prístavby, nadstavby a stavebné úpravy) podľa § 66 stavebného zákona, s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencií špeciálnych stavebných úradov podľa §120 stavebného zákona a vojenských a iných stavebných úradov podľa §121 stavebného zákona, povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona,rozhoduje o predĺžení platnosti stavebného povolenia podľa §69 stavebného zákona,

–         povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia podľa § 71 stavebného zákona, vedie kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutia na stavby, na ktoré vydal stavebné povolenie podľa § 82 stavebného zákona a vykonáva kolaudáciu dokončených terénnych úprav, vydáva povolenia na predčasné užívanie stavby podľa § 83 stavebného zákona, rozhoduje o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a vydáva súhlas k začatiu prevádzky podľa § 84 stavebného zákona,

–         povoľuje zmeny v užívaní stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a podstatnom rozšírení výroby alebo činnosti podľa § 85 stavebného zákona, nariaďuje údržbu stavby a terénnych úprav podľa § 86 stavebného zákona, nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách podľa §87 stavebného zákona,

–         povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a terénnych úprav podľa § 88 stavebného zákona, dodatočne povoľuje stavby a ich zmeny a terénne úpravy podľa § 88a stavebného zákona, nariaďuje vykonať neodkladné zabezpečovacie práce podľa § 94 stavebného zákona, nariaďuje vypratanie stavby podľa § 96 stavebného zákona, zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu podľa § 98 a § 99 stavebného zákona, nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb podľa § 101 stavebného zákona, rozhoduje o zastavení prác na stavbe podľa §102 ods. 2 stavebného zákona, rozhoduje o zrušení stavebného povolenia, ak sa zistí na stavbe neodstrániteľná závada, ktorá vznikla pri uskutočňovaní stavby podľa §102 ods. 4 stavebného zákona, overuje dokumentáciu skutočného realizovania stavby (pasport stavby) podľa § 104 stavebného zákona v prípade, ak sa táto nezachovala,

–         podáva podnety na začatie priestupkového konania a konania o správnom delikte pri zistení porušenia ustanovení stavebného zákona v súlade s § 105, § 106 stavebného zákona, vedie konania o vyvlastnení alebo obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom a stavbám vo verejnom záujme a vydáva rozhodnutia o vyvlastnení v súlade s § 108, §109, § 110, § 112 – §114 stavebného zákona, určuje náhrady za pozemky a stavby, náhrady za zrušenie, obmedzenie alebo zriadenie práv zodpovedajúcich vecným bremenám v súlade s § 111, § 11 la, § 11 lb stavebného zákona, rozhoduje o zrušení rozhodnutia o vyvlastnení práv k pozemkom a stavbám v súlade s § 115, §116 stavebného zákona, rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebného úradu vstupovať na pozemky a stavby podľa § 134 stavebného zákona, rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe podľa § 135 stavebného zákona, vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona, zabezpečuje evidenciu a ukladanie rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z jeho činnosti podľa § 131 a § 132 stavebného zákona,

–         plní úlohy vyplývajúce zo založenia informačného systému podľa § 128 až § 130 stavebného zákona, zasiela orgánom geodézie a kartografie príslušné rozhodnutia; v prenesenom výkone štátnej správy pri rozhodovacej Činnosti podľa stavebného zákona s použitím zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok): rozhoduje v autoremedúre o odvolaniach proti vlastným rozhodnutiam podľa §57 ods. 1 správneho poriadku,

–         povoľuje alebo nariaďuje obnovu konania vo veciach, v ktorých rozhodol v poslednom stupni podľa § 63 ods. 1 správneho poriadku, rozhoduje o proteste prokurátora podanému proti vlastným rozhodnutiam podľa § 69 ods. 1 správneho poriadku,

–         zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa príslušných ustanovení zákona o správnom poriadku, ďalej:

–         prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti, vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti, vyrubuje správne poplatky podľa sadzobníka zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;

 

2.    vykonáva pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon) v súčinnosti a v rozsahu podľa príslušných ustanovení stavebného zákona, správneho poriadku a zákona o správnych poplatkoch a ostatných súvisiacich predpisov;

 

3.     v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy vykonáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v súčinnosti s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona, správneho poriadku, zákona o správnych poplatkoch a ostatných  súvisiacich predpisov: rozhoduje vo veciach povolenia na odber povrchových a podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov (domácností), uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom rozhoduje vo veciach uloženia opatrení na odstránenie škodlivého stavu pri poškodení verejnej kanalizácie alebo verejného vodovodu, prípadne pri ohrození ich prevádzky, ak tieto opatrenia nevyžadujú povolenie dáva vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie, a vyjadrenie k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy, vedie evidenciu o vodách, vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

– prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb podľa §77 ods. 3 písmeno a) vodného zákona

Tlačivá, žiadosti a vzory dokumentov nájdete podstránke Tlačivá na stiahnute

V piatok len na základe dohovoru.

X